VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Thi-thiên 16:9; Thi-thiên 20:24; Gia-cơ 1:4
Joyce Meyer
C:2/8/2018; 100 xem
Xem lần cuối 4/13/2019 6:36:16
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 68:5; Thi-thiên 146:9; Gia-cơ 1:27
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:7/5/2017; 102 xem
Xem lần cuối 3/31/2019 4:12:24
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 3:32; Gia-cơ 4:8
Rick Warren
C:4/27/2017; 163 xem
Xem lần cuối 4/4/2019 15:21:9
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 9:10; Gia-cơ 3:13-18
M. Jeudi
C:2/7/2018; 102 xem
Xem lần cuối 4/15/2019 23:11:55
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 29:11; Gia-cơ 1:2-4; Rô-ma 5:3-4
Bill Bright
C:4/14/2018; 174 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/18/2019 15:44:43
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:20-27; 2 Sa-mu-ên 19:4; Khải-huyền 8:13; 1 Giăng 2:3-4; Gia-cơ 2:18
John Bevere
C:6/23/2018; 97 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/19/2019 6:48:59
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 6:17; Gia-cơ 3:14-16; Ê-phê-sô 4:21-24
John Bevere
C:12/28/2017; 124 xem
Xem lần cuối 4/13/2019 14:6:49
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:10; Gia-cơ 1:2-6; Rô-ma 5:3-4; Thi-thiên 147:5
Bill Bright
C:8/27/2015; 362 xem
Xem lần cuối 3/15/2019 20:4:16
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:14; Gia-cơ 1:3-4; Ê-phê-sô 3:20
Rick Warren
C:6/7/2018; 126 xem
Xem lần cuối 4/5/2019 11:14:26
Đọc  Chia sẻ
Giô-suê 2:1-24; Ma-thi-ơ 1:5; Hê-bơ-rơ 11:31; Gia-cơ 2:25
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:3/12/2016; P: 3/15/2016; 196 xem
Xem lần cuối 3/30/2019 15:16:28
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ undefined

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm