VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

E-xơ-ra 7:6,9,28; E-xơ-ra 8:18; Ê-phê-sô 6:10
Reinhard Bonnke
C:5/16/2019; 47 xem
Xem lần cuối 1.78 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:24
Rick Warren
C:5/16/2019; 34 xem 1 lưu
Xem lần cuối 54.51 phút
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10; Dân-số Ký 26:59; Hê-bơ-rơ 11:23-24; Công-vụ các Sứ-đồ 7:21-22
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:5/15/2019; 29 xem
Xem lần cuối 5/19/2019 22:11:42
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:5; Châm-ngôn 22:6; Lu-ca 18:17; Rô-ma 12:13
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/4/2019; 101 xem
Xem lần cuối 5/20/2019 0:16:41
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 11:23; Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-8
M. Jeudi
C:5/15/2019; 25 xem
Xem lần cuối 5/19/2019 18:46:57
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 5:21
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:5/13/2019; 36 xem
Xem lần cuối 5/19/2019 18:50:57
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 23:4
Rick Warren
C:5/9/2019; 59 xem
Xem lần cuối 5/20/2019 0:6:30
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 1:8-9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:5/11/2019; 46 xem
Xem lần cuối 5/20/2019 0:14:43
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 16:1-2
Rick Warren
C:4/25/2019; 92 xem
Xem lần cuối 5/13/2019 9:35:52
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 1:1-4
M. Jeudi
C:5/2/2019; 48 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/13/2019 13:19:46
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 297  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm