VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Yonggi Cho
C:4/19/2019; 38 xem
Xem lần cuối 7.55 phút
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 8:28; Giê-rê-mi 29:11b
Rick Warren
C:4/19/2019; 27 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 5:32:23
Đọc  Chia sẻ
Giăng 19:30
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/15/2019; 61 xem
Xem lần cuối 37.91 phút
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 1:18
Ngọc-Huỳnh-Bích
C:4/17/2019; 29 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 0:41:45
Đọc  Chia sẻ
VPNS
C:4/12/2019; 63 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 3:25:37
Đọc  Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:13; Châm-ngôn 4:23; Châm-ngôn 11:25
Rick Warren
C:4/11/2019; 68 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 12:38:57
Đọc  Chia sẻ
Giăng 12:12-20
M. Jeudi
C:4/17/2019; 25 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 4:2:45
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 23:50,52-54
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:4/13/2019; 43 xem
Xem lần cuối 18.88 phút
Đọc  Chia sẻ
Hiệp Châu
C:4/14/2019; 23 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 7:43:13
Đọc  Chia sẻ
Bill Bright
C:4/4/2019; 58 xem
Xem lần cuối 4/15/2019 17:46:21
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 294  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm