VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Mác 10:1; Ma-thi-ơ 7:28; Ma-thi-ơ 22:33; Mác 11:18; Mác 12:37
Rick Warren
C:12/4/2014; P: 10/22/2021; 524 xem
Xem lần cuối 10/23/2021 11:34:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 15:29-30
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/22/2021; 424 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2021 2:57:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 90:14
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/21/2021; 403 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 22:21:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:62; Lu-ca 9:62; 1 Cô-rinh-tô 10:23
Rick Warren
C:9/29/2016; P: 10/21/2021; 386 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 22:21:16
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Đa-ni-ên 1:9,18-20; Giăng 1:4
Kenneth Hagin
C:2/24/2011; P: 10/14/2021; 697 xem
Xem lần cuối 10/18/2021 17:40:4
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 2:2-3
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/20/2021; 347 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2021 15:13:36
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/19/2021; 376 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 21:10:3
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 9:6; Ma-thi-ơ 9:37
Ulf Ekman
C:2/2/2012; P: 10/15/2021; 541 xem
Xem lần cuối 10/20/2021 6:48:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Mác 9:23
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/18/2021; 318 xem
Xem lần cuối 10/22/2021 15:12:51
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Lu-ca 2:8-20
M. Jeudi
C:6/1/2011; P: 10/12/2021; 552 xem
Xem lần cuối 10/19/2021 16:49:41
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 388  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm