VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Rô-ma 15:13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/12/2018; 60 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 0:54:15
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/11/2018; 46 xem
Xem lần cuối 3/20/2019 5:37:23
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 2:6-11
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/10/2018; 48 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 5:24:4
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:10-11; 1 Giăng 4:9
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/7/2018; 87 xem
Xem lần cuối 3/22/2019 10:9:18
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 4:4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/7/2018; 75 xem
Xem lần cuối 3/10/2019 5:24:44
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 4:4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/6/2018; 82 xem
Xem lần cuối 3/21/2019 10:51:39
Đọc  Chia sẻ
Giăng 3:16
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/5/2018; 67 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 20:54:50
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 2:4-6
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/4/2018; 60 xem
Xem lần cuối 3/19/2019 20:24:15
Đọc  Chia sẻ
Giăng 1:1-4
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:12/3/2018; 87 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 5:26:3
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 2:16,20
VPNS
C:12/1/2018; P: 11/30/2018; 77 xem
Xem lần cuối 3/10/2019 8:27:39
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 9  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Văn Phẩm