VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

YouTube

Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Hóa - Giê-hô-va Yekaddia

TLM / 🔗
C:10/18/2020; 10 xem
Xem lần cuối 10/25/2020 5:36:27
Xem-YT  Chia sẻ
YouTube

Những nguyên tắc về sự lựa chọn - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:10/18/2020; 6 xem
Xem lần cuối 10/24/2020 9:54:38
Xem-YT  Đọc   Chia sẻ
YouTube

Đức Chúa Trời ở đó - Giê-hô-va Shammah

TLM / 🔗
C:10/18/2020; 4 xem
Xem lần cuối 10/24/2020 13:34:53
Xem-YT  Đọc   Chia sẻ
YouTube

Khi một Quốc Gia khước từ quyền cai trị của Đức Chúa Trời - Mục sư Nguyễn Trường Cửu

TLM / 🔗
C:10/18/2020; 12 xem
Xem lần cuối 10/25/2020 2:6:46
Xem-YT  Chia sẻ
TYKBG / Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:10/17/2020; 26 xem
Xem lần cuối 10/23/2020 23:5:29
Xem  Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 1- Hy Vọng Của Đa Vít Thời Thiếu Niên - Mục Sư Dương Đình Nguyện

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 6 xem
Xem lần cuối 10/21/2020 20:58:13
Xem-YT  Đọc   Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 2 - Hy Vọng Của Đa-Vít Trong Thời Tráng Niên - Mục Sư Dương Đình Nguyện

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 5 xem
Xem lần cuối 10/24/2020 9:37:18
Xem-YT  Đọc   Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 3 - Tinh Thần Ngợi Khen Của Đa Vít - Mục Sư Dương Đình Nguyện

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 4 xem
Xem lần cuối 10/25/2020 7:20:48
Xem-YT  Đọc   Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 4 - Hy Vọng Của Đa-Vít Trong Thời Lão Niên - Mục Sư Dương Đình Nguyện

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 2 xem
Xem lần cuối 10/23/2020 22:53:11
Xem-YT  Đọc   Chia sẻ
YouTube

Bài Giảng 1- Năng Quyền Từ Thánh Linh - Mục Sư Nguyễn Hữu Bình

TLTV / 🔗
C:10/13/2020; 3 xem
Xem lần cuối 10/24/2020 22:16:31
Xem-YT  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 45  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.