Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 74 | Chương 76 >> | Hướng Dẫn

THÁNH KINH

Khải Huyền

Sách Khải Huyền Và Sách Sáng Thế Ký

 

Kinh Thánh là một truyện tích duy nhứt. Phần cuối cùng của sách cuối cùng có vẻ như đoạn kết của truyện tích bắt đầu ở phần thứ nhứt của sách thứ nhứt trong Kinh Thánh.

 

Lời đầu tiên trong sách Sáng-thế Ký:

"Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất" (Sáng-thế Ký 1:1).

 

Gần như lời cuối cùng trong sách Khải Huyền:

"Tôi thấy trời mới và đất mới" (Khải Huyền 21:1).

* * *

"Nơi nước tụ lại (Ðức Chúa Trời đặt tên) là biển" (Sáng-thế Ký 1:10).

"Biển cũng không còn nữa" (Khải Huyền 21:1).

* * *

"Ðức Chúa Trời đặt tên... sự tối là đêm" (Sáng-thế Ký 1:5).

"Ở đó không có ban đêm" (Khải Huyền 21:25).

* * *

"Ðức Chúa Trời làm nên hai vì sáng lớn" (mặt trời và mặt trăng) (Sáng-thế Ký 1:17).

"Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng" (Khải Huyền 21:23).

* * *

"Một mai ngươi ăn (cây biết điều thiện và điều ác), chắc sẽ chết (Sáng-thế Ký 2:16).

"Sẽ không có sự chết... nữa" (Khải Huyền 21:4).

* * *

"Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần" (Sáng-thế Ký 3:16).

"Không có... đau đớn nữa" (Khải Huyền 21:4).

* * *

"Ðất sẽ bị rủa sả vì ngươi" (Sáng-thế Ký 3:17).

"Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa" (Khải Huyền 22:3).

* * *

Sa-tan xuất hiện như tên lừa gạt mọi người (Sáng-thế Ký 3:22, 24).

Sa-tan biến mất đời đời (Khải Huyền 20:10).

* * *

Loài người bị đuổi xa Cây sự sống (Sáng-thế Ký 3:22-24).

Cây sự sống lại xuất hiện (Khải Huyền 22:2).

* * *

Loài người bị đuổi xa Hiện diện của Ðức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 3:24).

"Chúng ta sẽ được thấy mặt Chúa (Khải Huyền 22:4).

* * *

Nhà đầu tiên của loài người ở trong một khu vườn, gần bên con sông (Sáng-thế Ký 2:10).

Nhà đời đời của loài người được cứu chuộc cũng sẽ ở bên một con sông (Khải Huyền 22:1).