Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 75 | Chương 77 >> | Hướng Dẫn

THÁNH KINH

Những Câu KINH THÁNH Chọn Lọc

 

 

 

Gồm hai phần:

 

PHẦN I

Những câu Kinh Thánh trích dẫn từ mỗi sách trong Kinh Thánh

PHẦN II

Những câu Kinh Thánh thâu thập dưới các đề mục khác nhau theo thứ tự A, B, C

 

 

 

Sự thâu thập nầy không gồm hết các đề mục trong Kinh Thánh, và cũng không ghi hết các câu Kinh Thánh liên quan đến mỗi đề mục. Nếu ghi hết, thì phải có một quyển lớn hơn nhiều.


Những Câu KINH THÁNH Chọn Lọc

 

 

Một lời giải thích

 

Cách đây mấy năm, tôi nảy ra ý tưởng tìm kiếm, thâu thập và phân loại những câu Kinh Thánh chọn lọc ở hết các sách Kinh Thánh, để có thể có sẵn và đem dùng những ý tưởng trọng đại của Ðức Chúa Trời đúng từng chữ dưới một hình thức tóm tắt và dễ tra cứu. Tôi thường đọc những câu Kinh Thánh ấy và được ích lợi rất nhiều, nên nghĩ rằng đáng nên in ra.

Thoạt tiên, in thành sách nhỏ. Những câu Kinh Thánh nầy thể hiện các ý tưởng trọng yếu của Kinh Thánh đúng từng chữ, và được thâu thập, phân loại dưới một hình thức dễ tra cứu. Về sau, tôi nghĩ rằng đặt nó thành một phần của quyển "Thánh Kinh Lược khảo" nầy là thích ứng lắm. Vậy nên hai quyển đã được hợp làm một. Quả thật, tôi nghĩ rằng những câu Kinh Thánh ấy là phần tốt nhất của quyển "Thánh Kinh Lược khảo" nầy và gia tăng gấp bội giá trị của nó khi nó được dùng làm sách kèm theo Kinh Thánh.

Tuy nhiên, bất cứ cách nào, ta chẳng nên coi sự đọc những câu Kinh Thánh trưng dẫn đây là thay thế được sự đọc chính Kinh Thánh. Mỗi tín đồ Ðấng Christ phải có Kinh Thánh riêng để đọc thường xuyên, tự mình chọn lọc và đánh dấu những câu mình ưa thích nhất; phải biết rõ khung cảnh và vị trí của nó trên các trang Kinh Thánh, đọc đi đọc lại và học thuộc lòng những câu mình ưa thích.

Có những câu, phần câu và thành ngữ chọn lọc của Kinh Thánh thâu thập như ở đây, thì rất bổ ích cho mọi người yêu mến Kinh Thánh. Trong những năm qua, tôi đã học thuộc lòng tất cả các câu Kinh Thánh nầy và nhiều câu khác nữa, ôn đi ôn lại không biết bao nhiêu lần. Dầu vậy tôi vẫn thích đọc đi đọc lại những câu nầy, không hề chán. Ðối với tôi, đó là những lời sống, lời quyền phép, lời tuyệt mỹ, lời tuyệt vời, lời đẹp đẽ, lời vinh hiển, lời thiên thượng, lời sự sống đời đời, thể hiện truyện tích êm dịu nhất mà tai loài người từng được nghe và những tư tưởng quí báu nhất từng được thốt ra.

H.H. Halley.