Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 76 | Chương 78 >> | Hướng Dẫn

THÁNH KINH

Những Câu KINH THÁNH Chọn Lọc.

PHẦN I

 

Sáng-thế Ký

"Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất." (1:1)

"Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ... Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt." (1:27; 2:24).

"Hê-nóc Ðồng Ði Cùng Ðức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Ðức Chúa Trời tiếp người đi." (5:24).

"Nô-ê Ðồng Ði Cùng Ðức Chúa Trời ". (6:9).

"Ðức Chúa Trời hay đoái xem." (Sáng-thế Ký 16:13).

"Há có điều chi Ðức Giê-hô-va làm không được chăng?" (18:14).

"Ðấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?" (18:25).

"Áp-ram tin Ðức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người." (Sáng-thế Ký 15:6).

"Gia-cốp cứ đi đường, có thiên sứ Ðức Chúa Trời gặp người." (32:1).

"Ðức Giê-hô-va, là Ðấng ta phục sự, sẽ sai thiên sứ theo ngươi, làm cho thành công việc ngươi đi." (24:40).

"Nầy, Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó." (28:15).

"Khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Ðức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu!" (31:49).

"Thật Ðức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây... Ðây thật là đền Ðức Chúa Trời, thật là cửa của trời!" (28:16, 17).

"Chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Ðức Chúa Trời." (45:8).

"Các anh toan hại tôi, nhưng Ðức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi." (50:20).

"Cầu xin Ðức Chúa Trời mà tổ phụ tôi, là Áp-ra-ham và Y-sác, đã thờ phượng, là Ðức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay... hãy ban phước cho hai đứa trẻ nầy!" (48:15, 16).

 

Xuất Ê-díp-tô Ký

"Các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời." (6:7).

"Người Ê-díp-tô sẽ biết Ta là Ðức Giê-hô-va." (7:5).

"Ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dự bị." (23:20).

"Ðức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là Mười Ðiều răn." (34:28).

"Hai bảng chứng bằng đá bởi ngón tay Ðức Chúa Trời viết ra." (31:18).

"Hai bảng đó là việc của Ðức Chúa Trời làm ra; chữ cũng là chữ của Ðức Chúa Trời khắc trên bảng." (32:16).

"Trước mặt TA, ngươi chớ có các thần khác.

"Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình... Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó.

"Ngươi chớ lấy Danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.

"Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.

"Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.

"Ngươi chớ giết người.

"Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

"Ngươi chớ trộm cướp.

"Ngươi chớ nói chứng dối.

"Ngươi chớ tham... vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi." (20:3-17).

 

Lê vi ký

"Phàm thuế một phần mười thổ sản... đều thuộc về Ðức Giê-hô-va." (27:30).

"Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi; Ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh." (11:44).

"Hãy đem đến... một bó lúa đầu mùa của các người,... dâng của lễ cho Ðức Chúa Trời mình." (23:10, 14).

"Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù..., nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận như mình... Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi,... hãy thương yêu người như mình." (19:18, 34).

"Nếu các ngươi giữ gìn các Ðiều răn Ta,... đất sẽ sanh hoa lợi,... các ngươi sẽ ở bình yên trong xứ mình... Các ngươi ngủ không sợ ai dọa... Ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Ðức Chúa Trời các ngươi... Song nếu các ngươi không nghe Ta... Ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng... Ta sẽ làm cho thành các ngươi ra vắng vẻ,... Ta sẽ tản lạc các ngươi trong các dân... Xứ các ngươi sẽ hoang vu." (26:3, 5, 6, 12, 14, 19, 31-33).

 

Dân số ký

"Phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi." (32:23).

"Một Ngôi Sao hiện ra từ Gia-cốp." (24:17).

"Chúng tôi đi đến xứ mà Ðức Giê-hô-va có phán rằng: Ta sẽ ban xứ đó cho các ngươi. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ đãi anh tử tế." (10:29).

"Cầu xin Ðức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Ðức Giê-hô- va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Ðức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!" (6:24-26).

 

Phục truyền luật lệ ký

"Giê-hô-va, ấy là Ðức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp nầy: chẳng có ai khác." (4:39).

"Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi là Ðức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa." (10:17).

"Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi." (6:5).

"Khá cẩn thận giữ lấy những Ðiều răn... của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi." (6:17).

"Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các Ðiều răn của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền." (4:2).

"Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay, sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi." (6:6, 7).

"Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Ðức Giê-hô-va mà ra." (8:3).

"Khá lập một vua lên cai trị ngươi... Vua phải chiếu theo luật pháp nầy, chép một bổn cho mình. Trọn đời vua phải đọc ở trong, để tập biết kính sợ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình." (17:14, 15, 18, 19).

"Ðức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ nầy, kính sợ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn." (6:24, 25).

"Ðời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu." (33:25).

"Ðức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài." (33:27).

"Ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng, hết ý tìm cầu Ngài, thì mới gặp." (4:29).

"Trong bốn mươi năm nầy, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi; ngươi không thiếu chi hết." (2:7).

"Ngươi phải làm điều ngay thẳng và tốt lành trước mặt Ðức Giê-hô-va, để ngươi được phước." (6:18).

"Khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Ðức Giê-hô-va." (6:12).

"Ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, về mọi việc tay ngươi đã làm." (12:18).

"Ồ! Chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ Ta, hằng giữ theo các điều răn Ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời!" (5:29).

"Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả. Sự phước lành: nếu các ngươi nghe theo...; sự rủa sả: nếu các ngươi không nghe theo." (11:26-28).

"Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài,... thì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất." (28:1).

"Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi... Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa sả, kinh khủng... ôn dịch... bịnh lao, bịnh nóng lạnh,... sự nóng cháy, sự hạn hán, binh đao,... sự sảng sốt, sự đui mù, và sự lãng trí... Ðức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ... Sớm mai ngươi sẽ nói: Chớ chi được chiều tối rồi! Chiều tối ngươi sẽ nói: Ước gì được sáng mai rồi!" (28:15-67).

"Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả... Hãy chọn sự sống... thương mến Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi... và tríu mến Ngài,... Hãy để lòng chăm chỉ,... cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy. Vì chẳng phải một lời nói vô giá trị cho các ngươi đâu, nhưng nó là sự sống của các ngươi; nhờ lời nói nầy, các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất." (30:19, 20; 32:46, 47).

 

Giô-suê

"Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta ở cùng Môi-se; Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu." (1:5).

"Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ Ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu, cũng đều được thạnh vượng." (1:7).

"Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước." (1:8).

 

Các Quan Xét

"Có lắm điều dò xét trong lòng." (5:16 -- theo nguyên văn).

"Bá tánh dâng mình cách vui lòng." (5:2).

"Những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh" (vì dân Y-sơ-ra-ên). (5:20).

 

Ru-tơ

"Mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân của mẹ, tức là dân của tôi; Ðức Chúa Trời của mẹ, tức là Ðức Chúa Trời của tôi, mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó. Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân rẽ tôi khỏi mẹ, nguyện Ðức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!" (1:16, 17).

 

I Sa-mu-ên

"Ðức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Ðức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng." (16:7).

"Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Ðức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi... Sa-mu-ên... kêu cầu cùng Ðức Giê-hô-va trọn đêm." (12:23; 15:11).

"Ðức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận." (17:47).

"Chẳng do sức riêng mình mà người nào được thắng." (2:9).

"Nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Ðức Giê-hô-va,... Ngài ắt sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Phi-li-tin." (7:3).

"Hãy kính sợ Ðức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài." (12:24).

"Hoặc giả Ðức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng; vì Ðức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy." (14:6).

"Người Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu phép cắt-bì nầy là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Ðức Chúa Trời hằng sống?" (17:26).

 

II Sa-mu-ên

"Bây giờ nó đã chết... Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta." (12:22, 23).

"Ta sẽ kêu cầu cùng Ðức Giê-hô-va." (22:4).

"Ðức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chửng cứu tôi, ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi. Hỡi Ðấng che chở tôi, ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo... Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch." (22:2, 3, 18).

"Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi." (24:24).

 

I Các Vua

"Khá mạnh dạn và nên người trượng phu! Hãy giữ điều Giê-hô-va Ðức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ... những điều răn... của Ngài,... hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào, đều được thành công." (2:2, 3).

"Ðáng ngợi khen Ðức Giê-hô-va! Về các lời tốt lành mà Ngài đã... phán ra, chẳng có một lời nào mà không ứng nghiệm." (8:56).

"Giê-hô-va Ðức Chúa Trời tôi ôi!... Tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ... Xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để phân biệt điều lành, điều dữ." (3:7-9).

"Có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan nát các hòn đá; nhưng không có Ðức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất; nhưng không có Ðức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa; nhưng không có Ðức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ." (19:11, 12).

 

II Các Vua

"Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó...

"Ðức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Ê-li-sê." (6:16, 17).

"Ê-xê-chia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời... gìn giữ các Ðiều-răn mà Ðức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se. Ðức Giê-hô-va ở cùng người; hễ người đi làm sự gì, đều được thành tựu." (18:5, 6, 7).

"Y-sơ-ra-ên bị cất khỏi xứ mình... (vì) đã phạm tội cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của họ... Dân Y-sơ-ra-ên làm lén những việc bất chánh... dựng lên những trụ thờ..., hầu việc những hình tượng... Bởi cớ ấy, Ðức Giê-hô-va rất nổi giận dữ cùng dân Y-sơ-ra-ên, xua đuổi chúng khỏi trước mặt Ngài." (17:23, 7, 9, 10, 12, 18).

 

I Sử ký

"Hãy ca hát cho Ngài." (16:9).

"Ðức Giê-hô-va quản trị." (16:31).

"Trận nầy bởi Ðức Chúa Trời mà có." (5:22).

"Ðức Giê-hô-va ở với người." (9:20).

"Hãy lấy Danh thánh Ngài làm vinh." (16:10).

"Ðáng ngợi khen Ðức Giê-hô-va." (16:8).

"Phải tìm mặt Ngài luôn luôn." (16:11).

"Có một lòng một dạ." (12:33).

"Phải tìm cầu Ðức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài." (16:11).

"Hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Ðức Giê-hô-va." (16:29).

"Ða-vít đi đến đâu, thì Ðức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng." (18:6).

"Giê-hô-va Ðức Chúa Trời... chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con." (28:20).

"Mọi vật đều do nơi Chúa mà đến; và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa." (29:14).

"Ða-vít và cả Y-sơ-ra-ên đều hết sức vui chơi trước mặt Ðức Chúa Trời, XƯỚNG CA." (13:8).

"Trong khi giao chiến, chúng kêu cầu cùng Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời vì chúng có lòng tin cậy Ngài, thì cứu giúp cho." (5:20).

"Hỡi Ðức Giê-hô-va! Sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng qui về Ngài,... nước thuộc về Ngài." (29:11).

"Ðức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời." (28:9).

 

II Sử ký

"Nầy, Ðức Chúa Trời ở cùng chúng ta, làm Ðầu chúng ta." (13:12).

"Khá tin cậy Giê-hô-va Ðức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc." (20:20).

"Dân Giu-đa được thắng hơn, vì chúng nhờ cậy nơi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời." (13:18).

"Bởi vì họ lìa bỏ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của tổ phụ họ... nên Ngài đã giáng trên họ các tai vạ nầy." (7:22).

"Hỡi Ðức Chúa Trời chúng tôi ôi,... nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì..., và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa!" (20:12).

"Trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, mà tìm cầu Ngài, thì lại gặp Ngài đặng." (15:4).

"Lạy Ðức Giê-hô-va! Trừ ra Chúa, chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh;... ấy là nhơn danh Chúa mà chúng tôi đến đối địch cùng đoàn quân nầy." (14:11).

"Nhược bằng dân Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ." (7:14).

"Ô-xia tìm kiếm (Ðức Chúa Trời) bao lâu, thì Ðức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu." (26:5).

"Giô-tham trở nên cường thạnh, bởi vì người đi đường chánh đáng trước mặt Giê-hô-va, là Ðức Chúa Trời mình." (27:6).

"Ðức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát, vì người tìm cầu Ðức Chúa Trời..., giữ theo các Ðiều-răn của Ngài." (17:3, 4).

"Trong các việc người làm... nơi Ðền của Ðức Chúa Trời... thì người hết lòng mà làm, và được hanh thông." (31:21).

"Ðương khi chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Ðức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào..., và các dân ấy đều bị bại." (20:22).

"Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát... khen ngợi, cảm tạ Ðức Giê-hô-va,... thì... sự vinh hiển của Ðức Giê-hô-va đầy lấp đền của Ðức Chúa Trời." (5:3, 14).

"Cơn giận của Ðức Giê-hô-va đã giáng trên chúng ta thật lớn thay, bởi... ta không gìn giữ lời phán của Ðức Giê-hô-va, và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách nầy." (34:21).

 

E-xơ-ra

"Có nhiều trưởng tộc... dâng những của lễ lạc ý cho Nhà Ðức Chúa Trời." (2:68).

"Con mắt Ðức Chúa Trời của chúng đoái xem các trưởng lão dân Giu-đa." (5:5).

"Những người đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ." (6:21).

"Hỡi Ðức Chúa Trời của chúng tôi ôi, thật Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng như tội chúng tôi." (9:13).

"Phàm điều gì Ðức Chúa Trời truyền dạy..., khá làm cho cần mẫn." (7:23).

"E-xơ-ra đã định chí tra xét luật pháp của Ðức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng." (7:10).

 

Nê-hê-mi

"Ðức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta." (4:20).

"Hãy đứng dậy, ngợi khen Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi." (9:5).

"Sự vui vẻ của Ðức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi." (8:10).

"Chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ Ðền của Ðức Chúa Trời chúng tôi đâu." (10:39).

"Ðức Chúa Trời của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông." (2:20).

"... Là một người trung tín và kính sợ Ðức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác." (7:2).

"Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Ðức Chúa Trời... sao?" (5:9).

"Chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành nầy." (2:18).

"Ta mắc làm công việc lớn, xuống không đặng." (6:3).

"Những kẻ ca hát tiếng lớn,... vì Ðức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khấp khởi." (12:42, 43).

"Chúng tôi cầu nguyện cùng Ðức Chúa Trời chúng tôi, và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ... Vậy, chúng tôi xây cất vách thành lại, vì dân chuyên thành làm công việc." (4:9, 6).

 

Ê-xơ-tê

"Nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?" (4:14).

"Tôi sẽ vào cùng vua...; nếu tôi phải chết, thì tôi chết." (4:16).

 

Gióp

"Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va!

"Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Ðức Chúa Trời." (1:21, 22).

"Người mà Ðức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thay! Vậy, chớ khinh sự sửa phạt của Ðấng Toàn năng.

"Vì Ngài làm cho bị thương tích, rồi lại bó rịt cho; Ngài đánh bại, rồi tay Ngài chữa lành cho." (5:17, 18).

"Loài người là gì...? Nhân sao Chúa lưu ý đến người, viếng thăm người mỗi buổi sớm, và thử thách người mỗi lúc, mỗi khi?" (7:17, 18).

"Nhờ ánh sáng Ngài, tôi bước qua sự tối tăm." (29:3).

"Chúa biết con đường tôi đi; khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng." (23:10).

"Vì ít số năm còn phải đến, rồi tôi sẽ đi con đường mà tôi chẳng hề trở lại." (16:22).

"Mắt đã thấy tôi sẽ chẳng thấy tôi nữa." (7:8).

"Nếu loài người chết, có được sống lại chăng? Trọn ngày giặc giã tôi, tôi đợi chờ, cho đến chừng tôi được buông thả.

"Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại; Chúa sẽ đoái đến công việc của tay Chúa." (14:14, 15).

"Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì... dầu Chúa giết ta, Ta Cũng Còn Nhờ Cậy Nơi Ngài." (13:13, 15).

"Tôi Biết Rằng Ðấng Cứu Chuộc Tôi Vẫn Sống, đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất.

"Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài." (19:25, 27).

 

Thi Thiên

"Phước cho người nào... lấy làm vui vẻ về luật pháp của Ðức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm!" (1:1, 2).

"Tôi nằm xuống mà ngủ; tôi tỉnh thức, vì Ðức Giê-hô-va nâng đỡ tôi." (3:5).

"Hỡi Ðức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn." (4:8).

"Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật." (4:7).

"Phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy." (5:11).

"Ðức Giê-hô-va làm Vua đến đời đời vô cùng." (10:16).

"Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm!" (9:20).

"Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Ngài có phước thay." (2:12).

"Ðức Chúa Trời là cái khiên của tôi." (7:10).

"Khi ta kêu cầu Ðức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta." (4:3).

"Tôi sẽ không nao muôn người vây tôi khắp bốn bên." (3:6).

"Tôi sẽ hát ngợi khen Ðức Giê-hô-va." (13:6).

"Tôi nương náu mình nơi Ðức Giê-hô-va." (11:1).

"Tôi hằng để Ðức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi." (16:8).

"Hỡi Ðức Giê-hô-va,... xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi, và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi." (5:8).

"Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc; tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng." (16:11).

"Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Ðức Giê-hô-va... Tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài." (9:1, 2).

"Tôi nương náu mình nơi Chúa... Ngài là Chúa tôi." (16:1, 2).

"Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa." (31:15).

"Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa." (17:15).

"Ðức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi." (27:1).

"Ðức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác." (7:11).

"Ðức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức." (4:3).

"Ðức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực." (18:32).

"Tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu." (18:3).

"Ngài là sự nhơn từ tôi, đồn lũy tôi, nơi ẩn náu cao của tôi, và là Ðấng giải cứu tôi." (144:9).

"Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Giê- hô-va, là Ðức Chúa Trời chúng tôi." (20:7).

"Luật pháp của Ðức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; sự chứng cớ Ðức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan...

"Các mạng lịnh của Ðức Giê-hô-va là chơn thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; lại ngọt hơn mật... Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay!" (19:7-11).

"Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết.

"Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi!

"Hỡi Ðức Giê-hô-va, là Hòn Ðá tôi, và là Ðấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!" (19:12-14).

"Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì." (23:1).

"Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi." (23:4).

"Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; tôi sẽ ở trong nhà Ðức Giê-hô-va cho đến lâu dài." (23:6).

"Nước nào có Ðức Giê-hô-va làm Ðức Chúa Trời mình,... có phước thay!" (33:12).

"Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng." (30:5).

"Hãy trông đợi Ðức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Ðức Giê-hô-va." (27:14).

"Hãy tin cậy Ðức Giê-hô-va và làm điều lành." (37:3).

"Hãy yên tịnh trước mặt Ðức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài." (37:7).

"Hãy khoái lạc nơi Ðức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước." (37:4),

"Hãy phó thác đường lối mình cho Ðức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy." (37:5).

"Ðức Giê-hô-va định liệu các bước của người (công bình).... Dầu người té, cũng không nằm sải dài...

"Luật pháp Ðức Chúa Trời người ở trong lòng người, bước người không hề xiêu tó." (37:23, 24, 31).

"Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va." (71:16).

"Tôi sẽ giữ các đường lối tôi, để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội." (39:1).

"Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi." (66:18).

"Ðức Chúa Trời là Vua." (47:7).

"Ðức Chúa Trời là Sự Tiếp trợ tôi." (54:4).

"Tôi kêu cầu cùng Ðức Chúa Trời." (55:16).

"Tôi đã để lòng tin cậy nơi Ðức Chúa Trời." (56:11).

"Ðức Giê-hô-va sẽ làm... một nơi ẩn náu cao trong thì gian truân." (9:9).

"Linh hồn tôi khát khao Ðức Chúa Trời, là Ðức Chúa Trời hằng sống." (42:2).

"Lòng và thịt tôi kêu la về Ðức Chúa Trời hằng sống." (84:2).

"Ðức Chúa Trời nầy là Ðức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng; Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết." (48:14).

"Chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải,... dầu nước biển ầm ầm sôi bọt, và các núi rúng động." (46:2, 3).

"Chúa là Ðức Chúa Trời tôi." (63:1).

"Tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa.

Tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhơn từ Chúa." (59:16).

"Tôi sẽ hát ngợi khen Danh Chúa đời đời." (61:8).

"Nguyện các dân ngợi khen Chúa! Nguyện muôn dân ca tụng Ngài!" (67:5).

"Phước cho người nào được sức lực trong Chúa!" (84:5).

"Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi... Chúng tôi đi qua lửa, qua nước; nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có." (66:10, 12).

"Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng." (126:5).

"Ðức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương." (34:18).

"Người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Ðức Giê-hô-va cứu người khỏi hết" (34:19).

"Người nào ở nơi kín đáo của Ðấng Chí cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Ðấng Toàn năng." (91:1).

"Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, và khỏi dịch lệ độc hại...

"Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày,

"Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa.

"Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi." (91:3-7).

"Sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi... Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi." (91:10, 11).

"Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ..., Hát Vui Vẻ." (149:5).

"Những kẻ được trồng trong Nhà Ðức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Ðức Chúa Trời chúng ta." (92:13).

"Khá hầu việc Ðức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài." (100:2).

"Hỡi Ðức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt, và dạy luật phap Ngài cho, để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn," (94:12, 13).

"Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Ðức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng Danh Thánh của Ngài!" (103:1).

"Ðức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhơn từ.

"Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.

"Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.

"Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhơn từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu." (103:8-11).

"Sự nhơn từ của Ðức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài." (103:17).

"Tôi yêu mến Ðức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi, và lời nài xin của tôi.

"Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi." (116:65).

"Tôi trông cậy Lời của Chúa." (119:81).

"Tôi tin cậy nơi Lời Chúa." (119:42).

"Luật pháp Chúa là điều tôi ưa thích." (119:77).

"Chứng cớ Chúa thật lạ lùng." (119:129).

"Tôi chẳng hề quên giềng mối Chúa." (119:93).

"Sự bày giãi Lời Chúa soi sáng cho." (119:130).

"Tôi yêu mến Ðiều răn Chúa hơn vàng." (119:127).

"Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn." (119:111).  "Chứng cớ Chúa là... sự mừng rỡ của tôi." (119:111).

"Hỡi Ðức Giê-hô-va, Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời." (119:89).

"Lời Chúa... thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!" (119:103).

"Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường lối tôi." (119:105).

"Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy." (119:97).

"Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa." (119:11).

"Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài." (119:18).

"Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa." (119:9).

"Nếu Ðức Giê-hô-va không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công.

"Nhược bằng Ðức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công." (127:1).

"Hỡi Ðức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi, và canh cửa môi tôi." (141:3).

"Ðức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng." (51:10).

"Ðức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời." (139:23, 24).

"Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Ðức Giê-hô-va." (146:2).

"Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng." (126:5).

"Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan." (111:10).

"Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va!" (150:6).

 

Châm Ngôn

"Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác." (8:13).

"Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng." (10:27).

"Sự kính sợ Ðức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống." (14:27).

"Kính sợ Ðức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan." (9:10).

"Sự khôn ngoan là điều cần nhứt; vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan." (4:7).

"Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc, chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được.

"Tay hữu nó cầm sự trường thọ,

còn trong tay tả, có sự giàu có và vinh hiển.

"Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc, và các lối nó cả đều bình an." (3:15, 17).

"Khá gìn giữ sự khôn ngoan thật..., thì... con sẽ bước đi vững vàng... Khi con nằm... con sẽ... ngủ ngon giấc,... vì Ðức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con." (3:21, 23, 24, 26).

"Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó." (18:7).

"Ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại." (10:18).

"Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận." (15:1).

"Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống." (15:4).

"Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình." (13:3).

"Lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!" (15:23).

"Sống, chết ở nơi quyền của lưỡi." (18:21).

"Khi nín lặng, dầu người ngu dại, cũng được cầm bằng khôn ngoan." (17:28).

"Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình, giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn." (21:23).

"Lời nói phải thì, khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc." (25:11).

"Lòng người toan định đường lối mình; song Ðức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người." (16:9).

"Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; song ý chỉ của Ðức Giê-hô-va sẽ thành được." (19:21).

"Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con." (3:6).

"Hãy hết lòng tin cậy Ðức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con." (3:5).

"Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra." (4:23).

"Hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy." (23:7).

"Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Ðức Giê-hô-va; vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật." (3:9, 10).

"Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua." (22:29).

"Con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa." (4:18).

"Sự sống ở nơi đường công bình; trên lối nó không có sự chết." (12:28).

 

Truyền đạo

"Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hãy coi chừng; vì Ðức Chúa Trời đặt ngày nầy đối với ngày kia." (7:14).

"Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình." (9:10).

"Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống nầy, hoặc giống kia." (11:6).

"Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày, ngươi sẽ tìm nó lại." (11:1).

"Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ Ðấng Tạo-hóa ngươi." (12:1).

"Khá kính sợ Ðức Chúa Trời và vâng giữ các Ðiều-răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.

"Vì Ðức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện, hoặc ác cũng vậy." (12:13, 14).

"Trong ngày ấy,... người đi đến nơi ở đời đời của mình....

"Bụi tro trở vào đất y như nguyên-cũ, và thần linh trở về nơi Ðức Chúa Trời, là Ðấng đã ban nó." (12:3, 5, 7).

 

Nhã Ca của Sa-lô-môn

"Lương nhơn tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người." (2:16).

"Tôi thuộc về lương nhơn tôi, và lương nhơn tôi thuộc về tôi." (6:3).

 

Ê-sai

"Hỡi các từng trời, hãy nghe; hỡi đất, hãy lắng tai; vì Ðức Giê-hô-va có phán." (1:2).

"Ôi! Nước mắc tội, dân mang lỗi nặng nề,... khi các ngươi giơ tay, thì Ta che mắt khỏi các ngươi." (1:4, 15).

"Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh (Nên dịch là: "cất.") những việc ác khỏi trước mắt Ta." (1:16).

"Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên." (1:18).

"Hỡi dân Ta, kẻ dẫn ngươi làm cho ngươi sai lạc." (3:12).

"Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó." (8:20).

"Ðức Giê-hô-va là Vua chúng ta." (33:21, 22).

"Ðức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ tỏ cánh tay ngăm đe của mình ra." (30:30).

"Các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy...

"Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài!." (30:15, 18).

"Hãy tìm trong sách Ðức Giê-hô-va và đọc lấy." (34:16).

"Cỏ khô, hoa rụng; nhưng Lời của Ðức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời." (40:8).

"Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh... Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại, cũng không lầm lạc...

"Những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Ðức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ... Sự buồn bực, than vãn sẽ trốn đi." (35:8-10).

"Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.

"Hãy nhờ cậy Ðức Giê-hô-va đời đời, vì Ðức Giê-hô-va,... là Vầng Ðá của các thời đại." (26:3, 4).

"Ngươi không biết sao, không nghe sao? Ðức Chúa Trời hằng sống, là Ðức Giê-hô- va, là Ðấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt... Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn ...

"Ai trông đợi Ðức Giê-hô-va, thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi." (40:28-31).

"Nầy, tay Ðức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu.

"Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Ðức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa." (59:1, 2).

"Thật Ðức Giê-hô-va là Quan xét chúng ta, Ðức Giê-hô-va là Ðấng lập luật cho chúng ta, Ðức Giê-hô-va là Vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta!" (33:22).

"Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta...; vậy, ta làm cho mặt ta cứng như đá, vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ." (50:7).

"Hãy ca tụng Ðức Giê-hô-va." (12:5).

"Ðức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi." (12:2).

"Hãy trổi giọng hát mừng chung rập." (52:9).

"Ngoài Ta, không có Cứu Chúa nào khác." (43:11).

"Nầy là đường đây, hãy noi theo!" (30:21).

"Hãy nhìn xem Ta và được cứu." (45:22).

"Ta là Ðức Chúa Trời, chẳng có ai giống như Ta." (46:9).

"Ta làm ra, ai ngăn cấm Ta được?" (43:13).

"Ngươi sẽ được xưng bằng tên mới." (62:2).

"Hỡi Si-ôn, hãy chổi dậy, giũ bụi bặm đi." (52:1, 2).

"Lòng nhơn từ Ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi." (54:10).

"Sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn." (54:13).

"Phước thay cho các ngươi gieo giống ở bên mọi dòng nước!" (32:20).

"Ta sẽ dựng trời mới, đất mới." (65:17).

"Những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi." (60:20).

"Ðức Giê-hô-va sẽ là Sự Sáng đời đời cho ngươi." (60:20).

"Những kẻ trông cậy Ta sẽ chẳng hổ thẹn." (49:23).

"Tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc, kêu la nữa." (65:19).

"Ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi." (41:13).

 

Giê-rê-mi

"Hỡi đất, đất, đất! Hãy nghe Lời của Ðức Giê-hô-va." (22:29).

"Trong đất nầy đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. Những tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền! Dân Ta đều lấy làm ưa thích." (5:30, 31).

"Chính kẻ tiên tri, thầy tế lễ, đều là ô uế." (23:11).

"Từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, đều tham lam; từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ, đều làm sự giả dối." (6:13).

"Hỡi nhà Gia-cốp,... lìa bỏ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi,... ấy là một sự xấu xa, cay đắng." (2:4, 19).

"Các ngươi há chẳng trộm cướp, giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho Ba-anh, đi theo thần khác... sao?" (7:9).

"Tổ phụ các ngươi đã bỏ Ta, mà theo các thần khác,... còn các ngươi lại làm xấu hơn tổ phụ mình." (16:11, 12).

"Hãy đi các đường phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem,... thử có thấy một người chăng, nếu có một người làm sự công bình...

"Chúng nó chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vầng đá, chẳng khứng trở lại.

"Dầu ngươi lấy hỏa tiêu... rửa mình, tội lỗi ngươi cũng còn ghi mãi trước mặt Ta.

"Ta há chẳng thăm phạt vì những sự đó hay sao? Thần Ta há chẳng trả thù một nước như vậy hay sao?" (5:1, 3; 2:22; 5:9).

"Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngươi, hầu cho ngươi được cứu." (4:14).

"Hãy... tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được an nghỉ cho linh hồn mình." (6:16).

"Bây giờ các ngươi hãy sửa lại đường lối và việc làm của mình,... thì Ðức Giê-hô-va sẽ ăn năn về tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng các ngươi." (26:13).

"Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương, đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó." (17:1).

"Khi còn ban ngày, mặt trời nó đã lặn." (15:9).

"Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi!" (8:20).

"Về các tiên tri, lòng ta tan nát trong ta... chúng nó... nói sự hiện thấy bởi lòng mình, chẳng phải bởi miệng Ðức Giê-hô-va." (23:9, 16).

"Nếu những tiên tri nầy có đứng trong sự bàn luận Ta, thì đã khiến dân Ta nghe lời Ta, và đã làm cho dân từ đường dữ, việc xấu mà trở lại rồi." (23:22).

"Chúng nó nhơn Danh Ta mà nói tiên tri giả dối rằng: Ta có chiêm bao; thật ta có chiêm bao!" (23:25).

"Ðức Giê-hô-va phán: Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh Lời Ta, Hãy Truyền Lại Lời Ta Cách Trung Tín." (23:28).

"Lời Ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Ðức Giê-hô-va phán vậy." (23:29).

"Nếu dân nầy hỏi ngươi rằng: Gánh nặng của Ðức Giê-hô-va là gì?... Lời của mỗi người sẽ là gánh nặng của nó." (23:33, 36).

"Các ngươi đã làm trái những lời của Ðức Chúa Trời hằng sống." (23:36).

"Chớ nhờ cậy những lời dối trá." (7:4).

"Ta, Ðức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng." (17:10).

"Nầy, Ta đã đặt những Lời Ta trong miệng ngươi." (1:9).

"Chúng nó đã bỏ Lời của Ðức Giê-hô-va." (8:9).

"Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi." (2:19).

"Phải, Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi." (31:3).

"Dân ta sẽ no nê về ơn phước của Ta." (31:14).

"Lìa bỏ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi,... ấy là một sự xấu xa, cay đắng." (2:19).

"Ðức Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời thật; Ngài là Ðức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời." (10:10).

"Nầy, Ta là Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?" (32:27).

"Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn,... vì đã để lòng trông cậy trong Ta." (33:3; 39:8).

"Ðáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Ðức Giê-hô-va!" (17:7).

"Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng." (29:13).

 

Ca thương

"Sự thành tín Ngài là lớn lắm." (3:23).

"Ðức Giê-hô-va ban sự nhơn từ cho những kẻ trông đợi Ngài." (3:25).

 

Ê-xê-chi-ên

"Khi Ta nói với kẻ dữ rằng: Mầy chắc sẽ chết! -- nếu ngươi không răn bảo nó,... thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó; nhưng Ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi." (3:18).

"Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dữ,... thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, thì giải cứu được linh hồn mình." (3:19).

 

Sự khôi phục nước Y-sơ-ra-ên

"Ta cũng sẽ tìm chiên Ta ra..., Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước, và đem chúng nó về trong đất riêng chúng nó.... Người sẽ chăn chúng nó, tức là Ða-vít, tôi tớ Ta,... ấy sẽ là cơn mưa của phước lành." (34:12, 13, 23, 26).

 

Sự hiện thấy về hài cốt

"Ðức Giê-hô-va... đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài cốt... Những hài cốt ấy... đều là khô lắm... Có tiếng, và nầy, có động đất: những xương nhóm lại, hiệp với nhau... Gân và thịt sanh ra trên những xương ấy,... chúng nó sống." (37:1-10).

"Hỡi con người, những hài cốt nầy, ấy là cả nhà Y-sơ-ra-ên... Hỡi dân Ta, nầy, Ta sẽ mở mồ mả các ngươi,... Ta sẽ lại lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi... Tôi tớ Ta, là Ða-vít, sẽ làm vua trên chúng nó." (37:11-25).

 

Gót và Ma-gốc

"Trong những năm sau rốt, (khi) chúng nó (dân Y-sơ-ra-ên) hết thảy sẽ ở yên, (thì) ở phía cực bắc,... (với) một cơ binh đông lắm,... Gót sẽ đến đánh dân Y-sơ-ra-ên Ta...

"Ta sẽ khiến những trận mưa dầm, mưa đá, lửa và diêm sinh đổ xuống trên nó, trên đạo binh nó, và dân đông đi với nó." (38:8-22).

"Nầy, sự ấy đến và sẽ làm thành,... ấy là ngày mà Ta đã rao." (39:8).

 

Sự hiện thấy về dòng nước ban sự sống

"Có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa (Ðền thờ), về phía Ðông... Người... đo được một ngàn cu-đê,... nước vừa đến mắt cá ta. Người lại đo một ngàn,... nước vừa đến đầu gối ta... Người lại đo một ngàn,... nước lên đến hông ta. Người lại đo một ngàn nữa; bấy giờ là một con sông, ta không lội qua được... Trên bờ nầy và bờ kia, sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được,... lá nó dùng để làm thuốc... Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật sẽ sống ở đó." (12:1-12).

 

Ða-ni-ên

 

Chiêm bao về bốn nước

"Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một Nước không bao giờ bị hủy diệt...

"Nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời." (2:44).

 

Lò lửa hực

"Ðức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực." (3:17).

"Ðức Chúa Trời... đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài." (3:28).

 

Bàn tay viết trên tường

"Ðức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng." (5:26).

"Vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém thiếu." (5:27).

 

Ða-ni-ên trong hang sư-tử

"Ðức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư-tử." (6:22).

"Người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Ðức Chúa Trời mình." (6:23).

 

Bảy mươi tuần lễ

"Từ khi ra lịnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem cho đến Ðấng chịu xức dầu, tức là Vua, thì được bảy tuần lễ, và sáu mươi hai tuần lễ...

"Sau sáu mươi hai tuần lễ đó, Ðấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi... và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi...

"Ðặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào." (9:25, 26, 27, 24).

 

Kỳ sau rốt

"Trong kỳ đó,... sẽ có tai nạn, đến nỗi... chẳng có như vậy bao giờ...

"Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên...

"Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ, nhơ nhuốc đời đời.

"Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi." (12:1-10).

 

Ô-sê

"Hết thảy chúng nó đều tà dâm." (7:4).

"Chúng nó cứ phạm tội càng ngày càng hơn." (13:2).

"Là kỳ tìm kiếm Ðức Giê-hô-va." (10:12).

"Các quan trưởng nó vui lòng trong sự sỉ nhục." (4:17).

"Thật, dân Ta quyết ý trái bỏ Ta." (11:7).

"Chúng nó bại hoại rất sâu." (9:9).

"Ép-ra-im sa mê thần tượng, hãy để mặc nó!" (4:17).

"Bọn thầy tế lễ cũng giết người..., chúng nó phạm biết bao là tội ác!" (6:9).

"Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết." (4:6).

"Chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc." (8:7).

"Công việc chúng nó làm ngăn trở chúng nó về cùng Ðức Chúa Trời mình." (5:4).

"Trong đất nầy chẳng có lẽ thật, chẳng có nhơn từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Ðức Chúa Trời." (4:1). "Ta sẽ đổ cơn giận Ta trên chúng nó như trút nước... Ðức Chúa Trời ta sẽ bỏ chúng nó,... và chúng nó sẽ đi dông dài trong các nước." (5:10; 9:17).

"Nhưng, rồi đó, con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình, và Ða-vít, Vua mình." (3:5).

 

Giô-ên

 

Dự ngôn về kỷ nguyên tin lành

"Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên cả loài xác thịt." (2:28).

"Ðức Giê-hô-va... làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem: các từng trời và đất đều rúng động." (3:16).

"Một cái suối sẽ ra từ Nhà Ðức Giê-hô-va." (3:18).

"Ai cầu khẩn Danh Ðức Giê-hô-va, thì sẽ được cứu." (2:32).

"Hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã chín... Ðoàn đông dường nào, đoàn đông dường nào tại trong trũng đoán định!" (3:13, 14).

 

A-mốt

"Ta đã làm cho răng các ngươi nên sạch... Dầu vậy, các ngươi cũng không trở lại cùng Ta...

"Ta cũng đã không xuống mưa,... nhưng các ngươi không trở về cùng Ta...

"Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi... Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta...

"Ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngươi,... nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta....

"Hỡi Y-sơ-ra-ên, vậy nên... Ngươi Khá Sửa Soạn Mà Gặp Ðức Chúa Trời Ngươi." (4:6-12).

"Ta sẽ không còn đi qua đó nữa." (7:8).

"Khốn thay cho những kẻ ăn ở nể trong Si-ôn!" (6:1).

"Nầy, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên nước có tội nầy." (8:9).

 

Áp-đia

"Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi...

"Dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, Ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó, Ðức Giê-hô-va phán vậy." (câu 3, 4).

"Người ta sẽ làm cho ngươi như chính mình ngươi đã làm; những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi." (câu 15).

 

Giô-na

"Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống." (3:4).

"Dân thành Ni-ni-ve tin Ðức Chúa Trời... Vua... quấn bao gai và truyền lịnh... mọi người khá ra sức kêu cùng Ðức Chúa Trời, khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình." (3:5-8).

"Bấy giờ Ðức Chúa Trời... bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ." (3:10).

 

Mi-chê

"Hỡi người!... Cái điều mà Ðức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhơn từ, và bước đi cách khiêm nhường với Ðức Chúa Trời ngươi, sao?" (6:8).

"Ðức Giê-hô-va có sự đối nại với dân Ngài." (6:2).

"Kẻ cai trị nhà Y-sơ-ra-ên... gớm sự chánh trực... Các quan trưởng xét đoán vì của hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc... Các ngươi lấy huyết... xây thành Giê-ru-sa-lem... Vết thương của nó không thể chữa được...

"Vậy nên... Si-ôn sẽ bị cày như ruộng." (1:9; 3:9-12).

"Hỡi Bết-lê-hem,... từ nơi ngươi sẽ ra cho Ta một Ðấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng...

"Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất." (5:2-4).

"Nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Ðức Giê-hô- va,... Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài...

"Nhiều dân... sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và cũng không tập sự chiến tranh nữa...

"Chúng ta sẽ bước theo Danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng!" (4:2-5).

 

Na-hum

"Ni-ni-ve... khốn thay cho thành đổ máu! Nó đầy dẫy những sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi." (1:1; 3:1).

"Ðức Giê-hô-va chậm giận... cưu giận cho kẻ thù nghịch." (1:3, 2).

"Những xe đi hỗn độn trong đường phố,... và chạy như chớp." (2:4).

"Người ta nghe tăm roi, tiếng ầm của bánh xe; ngựa thì phóng đại, xe thì chạy mau... Gươm sáng lòe, giáo nhấp nhoáng... có từng đống thây lớn....

"Ni-ni-ve đã hoang vu." (3:2, 3, 7).

 

Ha-ba-cúc

"Sự nhận biết vinh quang Ðức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước tràn đầy biển." (2:14).

"Ngươi khá chép lấy sự hiện thấy, và rõ rệt nó ra... hầu cho người đương chạy đọc được. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhứt định,... nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi... Nó chắc sẽ đến." (2:2, 3).

"Dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho; cây Ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa,

"Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Ðức Giê-hô-va,... Ðức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi." (3:17-19).

"Người công bình thì sống bởi đức tin mình." (2:4).

 

Sô-phô-ni

"Ngày lớn của Ðức Giê-hô-va đã gần... Ngày ấy là ngày thạnh nộ." (1:14, 15).

"Cả đất nầy sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt." (1:18).

"Hỡi các ngươi là kẻ nhu mì của đất,... hãy tìm kiếm Ðức Giê-hô-va,... hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Ðức Giê-hô-va." (2:3).

"Cả đất sẽ bị nuốt bởi lửa ghen Ta." (3:8).

"Trong ngày đó,... Ta sẽ để sót lại ở giữa ngươi một dân khốn cùng, nghèo thiếu, nó sẽ ẩn náu trong Danh Ðức Giê-hô-va." (3:11, 12).

"Chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh hãi." (3:13).

 

A-ghê

"Dân nầy nói rằng: Thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại Nhà Ðức Giê-hô-va...

"Ðức Giê-hô-va phán: Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi Nhà nầy hoang vu sao?" (1:2-4).

"Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no...

"Ấy là tại làm sao? Ấy là tại Nhà Ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình." (1:5, 6, 9).

"Các ngươi khá xem xét đường lối mình... Hãy... xây Nhà nầy... (thì) từ ngày nầy, Ta sẽ ban phước cho các ngươi." (1:7, 8; 2:19).

"Khỏi ít lâu nữa,... sự ao ước của các nước hầu đến, rồi Ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy Nhà nầy... Bạc là của Ta, vàng là của Ta...

"Vinh quang sau rốt của Nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước." (2:6-9).

 

Xa-cha-ri

"Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Ðức Giê-hô-va vạn quân phán vậy." (4:6).

"Nầy, có một Người tên là Chồi Mống... chính Người sẽ xây Ðền thờ Ðức Giê- hô-va, và chính Người sẽ được sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình." (6:12, 13).

"Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước, quyền thế Ngài sẽ trải từ biển nầy đến biển kia, từ Sông cái cho đến các đầu cùng đất." (9:10).

"Trong ngày đó,... nhà Ða-vít sẽ như Ðức Chúa Trời." (12:8).

"Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra... vì tội lỗi và sự ô uế." (13:1).

"Nước sống sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem,... (và) Ðức Giê-hô-va sẽ làm Vua khắp đất." (14:8, 9).

 

Ma-la-chi

"Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho,... và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử Ta... xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng." (3:10).

"Một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Ðức Giê-hô-va và tưởng đến Danh Ngài...

"Ðức Giê-hô-va vạn quân phán: Những kẻ ấy sẽ thuộc về Ta... trong ngày Ta làm (Bản tiếng Anh có thêm: "nên các châu ngọc của Ta.") (3:16, 17).

 

Ma-thi-ơ

"Ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính Con Trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội." (1:21).

"Ngài... giê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt." (3:12).

"Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." (4:10).

"Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời." (4:4).

"Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì Nước Thiên đàng là của những kẻ ấy!

"Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!

"Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!

"Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!

"Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!

"Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Ðức Chúa Trời!

"Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Ðức Chúa Trời!

"Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì Nước Thiên đàng là của những kẻ ấy!

"Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước." Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm." (5:3-12).

"Các ngươi là sự sáng của thế gian... Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời." (5:14, 16).

"Ðừng thề chi hết... Song ngươi phải nói rằng: Phải, phải, không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra." (5:34, 37).

"Hãy yêu kẻ thù nghịch (Bản tiếng Anh còn thêm: "Chúc phước cho kẻ rủa sả mình, làm ơn cho kẻ ghét mình." (xem Lu-ca 6:27, 28)) và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi." (5:44).

"Các ngươi hãy cầu như vầy:

"Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời!

"Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

"Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

"Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!

"Vì Nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men." (6:9-13).

"Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi." (6:14-15).

"Chẳng ai được làm tôi hai chủ... Các ngươi không có thể làm tôi Ðức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa." (6:24).

"Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất,... nhưng phải chứa của cải ở trên trời...

"Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó." (6:16-21).

"Ðừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống...

"Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt,... mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó.

"Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?" (6:25-26).

"Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ...

"Nhưng dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.

"Hỡi kẻ ít đức tin, Ðức Chúa Trời còn cho loài cỏ ngoài đồng mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!" (6:28-30).

"Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa." (6:33).

"Ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con chim sẻ nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi." (10:29, 30).

"Các ngươi đừng đoán xét ai... vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy." (7:1, 2).

"Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri." (7:12).

"Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho." (7:7).

"Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.

"Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít." (7:13, 14).

"Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé...

"Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được." (7:15, 20).

"Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Nước Thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.

"Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng; lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn Danh Chúa mà nói tiên tri sao?... nhơn Danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?

"Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!" (7:21-23).

"Kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên Vầng Ðá...

"Kẻ nào nghe lời Ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát." (7:24-27).

"Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Y-sơ-ra-ên." (9:33).

"Người nầy là Ai, mà gió và biển đều vâng lịnh Người." (8:27).

"Theo như điều ngươi tin, thì sẽ được thành vậy." (8:13).

"Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ước ao sao?... Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy." (9:28, 29).

"Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình." (9:37, 38).

"Kìa, Ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bò câu." (10:16).

"Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì Danh Ta; song, ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi." (Ma-thi-ơ 10:22).

"Ðừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Ðấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục." (10:28).

"Trong những người bởi đờn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp- tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong Nước Thiên đàng còn được tôn trọng hơn người." (11:11).

"Ðây nầy, có một Người tôn trọng hơn Giô-na." (12:41).

"Ðây nầy, có một Người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn ." (12:42).

"Con người là Chúa ngày Sa-bát." (12:8).

"Tại chỗ nầy có một Ðấng tôn trọng hơn Ðền thờ." (12:6).

"Có nhiều Ðấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy,... nghe điều các ngươi nghe." (13:17).

"Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng." (11:28-30).

"Chúa là Ðấng Christ, Con Ðức Chúa Trời hằng sống." (16:16).

"Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó." (16:18).

"Ðến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt." (12:36, 37).

"Mùa gặt là ngày tận thế; con gặt là các thiên sứ." (13:39).

"Nước Thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá... Người đánh cá kéo vào bờ,... chọn giống tốt... đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Ðến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng." (13:47-50).

"Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong Nước của Cha mình." (13:43).

"Nước Thiên Ðàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được,... bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó." (13:44).

"Nước Thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó." (13:45, 46).

"Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.

"Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.

"Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra." (22:37-40).

"Hỡi Giê-ru-sa-lem,... bao nhiêu lần Ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!" (23:37).

"Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình!... Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?" (23:13, 33).

"Tin lành nầy về Nước Ðức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến." (24:14).

"Mọi dân tộc dưới đất sẽ... thấy Con Người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà xuống." (24:30).

"Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia." (24:31).

"Khi Con Người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra...

"Bấy giờ, Vua sẽ phán cùng những người ở bên hữu rằng: Hỡi các người được Cha Ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy Nước Thiên đàng đã sắp sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước Ta; Ta đau, các ngươi thăm Ta; Ta bị tù, các ngươi viếng Ta... Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy...

"Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỷ sứ nó... Hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho Ta vậy." (25:31-46).

"Ngài không ở đây đâu: Ngài sống lại rồi." (28:6).

"Thật Người nầy là Con Ðức Chúa Trời." (27:54).

"Hết Cả Quyền Phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta." (28:18).

"Vậy, hãy đi dạy dỗ Muôn Dân, hãy nhơn Danh Ðức Cha, Ðức Con và Ðức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. và nầy, Ta Thường Ở Cùng Các Ngươi Luôn cho đến tận thế." (28:19, 20).

 

Mác

"Có Ðấng... đến sau ta; ta không đáng cuối xuống mở dây giày Ngài." (1:7).

"Có thiên sứ hầu việc Ngài." (1:13).

"Dân nầy lấy môi miếng tôn kính Ta, nhưng lòng chúng nó cách xa Ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy Ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra." (7:6, 7).

"Thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng, thì làm cho dơ dáy người." (7:21-23).

"Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.

"Vì ai muốn cứu sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ Ta và đạo Tin lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu." (8:34, 35).

"Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?" (8:36, 37).

"Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt.

"Lại nếu chơn ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng què chơn mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chơn mà bị quăng vào địa ngục.

"Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào Nước Ðức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục -- đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt." (9:43-48).

"Nầy là Con rất yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe Người." (9:7).

"Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi, và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi đã dính chơn mình, để làm chứng cho họ." (6:11).

"Hãy để con trẻ đến cùng Ta,... vì Nước Ðức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy...

"Ai chẳng nhận lấy Nước Ðức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ." (10:14, 15).

"Chẳng một người nào vì Ta và Tin-lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bấy giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và Sự Sống Ðời Ðời trong đời sau." (10:29, 30).

"Ðức Chúa Trời làm mọi sự được cả." (10:27).

"Kẻ nào tin, thì mọi việc đều được cả." (9:23).

"Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, Hãy Tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi." (11:24).

"Thế lực các từng trời sẽ rúng động. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con người... ngự đến trên đám mây...

"Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi.

"Hãy giữ mình, tỉnh thức (Bản tiếng Anh có thêm: "và cầu nguyện"),... e cho Ngài về thình lình, gặp các ngươi ngủ chăng. Ðiều mà Ta nói cùng các ngươi, Ta cũng nói cho mọi người: Hãy tỉnh thức!" (13:25-37).

"NGÀI SỐNG L[1]I RỒI." (16:6).

"Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép-báp-têm sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt." (16:15, 16).

"Trời đất sẽ qua đi, song Lời Ta không bao giờ qua đâu." (13:31).

"Ðức Chúa Jêsus... được đem lên trời, ngồi bên hữu Ðức Chúa Trời." (16:19).

 

Lu-ca

"Người sẽ... sanh một Con Trai mà đặt tên là JÊSUS. Con Trai ấy sẽ... được xưng là Con Ðức Chúa Trời.

"Chúa, là Ðức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Ða-vít, là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, Nước Ngài vô cùng." (1:30-35).

"Ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân... Hôm nay, tại thành Ða-vít đã sanh cho các ngươi một Ðấng Cứu thế, là CHRIST, là Chúa." (2:10, 11).

"Sáng Danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!" (2:14).

"Tôi phải lo việc Cha tôi." (2:49).

"Ðức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Ðức Chúa Trời và người ta." (2:52).

"Ai nấy đều... lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra... Ngài dùng quyền phép mà phán." (4:22, 32).

"Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện." (5:16).

"Ðức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện, và thức thâu đêm cầu nguyện Ðức Chúa Trời." (6:12).

"Phước cho các ngươi nghèo khó, vì Nước Ðức Chúa Trời thuộc về các ngươi!

"Phước cho các ngươi hiện đang đói, vì sẽ được no đủ!

"Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui mừng!

"Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi...

"Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm." (6:20-23).

"Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy." (6:31).

"Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình." (6:27, 28).

"Ðừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét.

"Ðừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án.

"Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.

"Hãy cho, người sẽ cho mình...

"Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy." (6:37, 38).

"Sao các ngươi gọi Ta Chúa, Chúa, mà không làm theo lời Ta phán?" (6:46).

"Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với Nước Ðức Chúa Trời." (9:62).

"Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình...

"Hãy làm điều đó, thì được sống." (10:27, 28).

"Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói:

"Lạy Cha! Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy; xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình; và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ." (11:2-4).

"Ta nói cùng các ngươi, là bạn hữu Ta: Ðừng sợ kẻ giết xác, rồi sau không làm gì được nữa.

"Song Ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ Ai: Phải sợ Ðấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục;

"Phải, Ta nói cùng các ngươi, ấy là Ðấng các ngươi phải sợ!" (12:4, 5).

"Hãy giữ mình về... sự giả hình.

"Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra... Mọi điều mà các ngươi nói vào lỗ tai trong buồng kín, sẽ giảng ra trên mái nhà." (12:1-3).

"Hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không cốt tại của cải mình dư dật đâu." (12:15).

"Hãy... bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời...

"Của báu các ngươi ở đâu, thì lòng ở đó." (12:33-34).

"Ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn." (12:48).

"Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào Nhà đời đời." (16:9).

"Nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi?" (16:11).

"Khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què đui.

"Thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả." (14:13, 14).

"Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ.

"Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ." (17:3, 4).

"Xin thêm đức tin cho chúng tôi!" (17:5).

"Ðức tin của ngươi đã chữa lành ngươi." (18:42).

"Ðức tin ngươi đã cứu ngươi." (17:19).

"Sự chi người ta không làm được, thì Ðức Chúa Trời làm được." (18:27).

"Lạy Ðức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!" (18:13).

"Nước Ðức Chúa Trời ở trong các ngươi." (17:21).

"Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy." (19:9).

"Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt." (18:1).

"Người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham." (16:22).

"Lạy Cha,... xin ý Cha được nên, chớ không theo ý Con." (22:42).

"Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất." (22:44).

"Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ... Phi-e-rơ... đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết." (22:61, 62).

"Ta không thấy người nầy có tội gì." (23:4).

"Chúng điệu Ðức Chúa Jêsus đi,... đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây Thập tự tại đó." (23:26, 33).

"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì." (23:34).

"Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong Nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi.... Hôm nay, ngươi sẽ được ở với Ta trong Ba-ra-đi." (23:42, 43).

"Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha." (23:46).

"Ngài đã Sống Lại." (24:6).

"Chúa thật đã Sống Lại." (24:34).

"Ðấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta nhơn Danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội." (24:46, 47).

"Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?" (24:32).

"Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho. Ðương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời." (24:50, 51).

 

Giăng

"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời...

"Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.

"Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người." (1:1, 3, 4).

"Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha." (1:14).

"Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Ðức Chúa Trời vậy." (1:12, 13).

"Ấy chính Ngài là Con Ðức Chúa Trời." (1:34).

"Chúng ta đã gặp Ðấng Mê-si." (1:41).

"Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Ðức Chúa Jêsus." (1:42).

"Kìa, Chiên Con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội lỗi thế gian đi!" (1:29).

"Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Ðức Chúa Trời lên xuống trên Con người." (1:51).

"Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được Nước Ðức Chúa Trời...

"Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần." (3:3, 6).

"Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16).

"Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Ðức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." (3:36).

"Giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán." (5:28, 29).

"Ta là Bánh của Sự Sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát." (6:35).

"Ta bởi trên mà có." (8:23).

"Ta là Sự Sáng của thế gian."(8:12).

"Nếu kẻ nào giữ Lời Ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ." (8:51).

"Nếu các ngươi chẳng tin Ta là Ðấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi." (8:24).

"Chẳng hề có người nào đã nói như Người nầy!" (7:46).

"Ðồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Ðấng sai Ta đến." (4:34).

"Trong khi còn ban ngày, Ta phải làm trọn những việc của Ðấng đã sai Ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được." (9:4).

"Họ kiếm thế bắt Ngài; nhưng không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến." (7:30).

"Nếu các ngươi hằng ở trong đạo Ta, thì thật là môn đồ Ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi." (8:31, 32).

"Ta là Con Ðức Chúa Trời." (10:36).

"Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có Ta." (8:58).

"Ta là Ðường Ði, Lẽ Thật và Sự Sống; chẳng bởi Ta, thì không ai được đến cùng Cha." (14:6).

"Ta là Người Chăn hiền lành... Ta vì chiên Ta phó sự sống mình... Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta." (10:14, 15, 28).

"Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Con ai sống và tin Ta, thì không hề chết." (11:25, 26).

"Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều." (12:24).

"Hiện nay ngươi chẳng biết sự Ta làm, nhưng về sau sẽ biết." (13:7).

"Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: nghĩa là các ngươi phải yêu nhau... Ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta." (13:34, 35).

"Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Trong Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó." (14:1-3).

"Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại...

"Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người." (14:21, 23).

"Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi...

"Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi." (14:27).

"Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng. Ta đã thắng thế gian rồi!" (16:33).

"Ta là Gốc Nho thật, Cha Ta là người trồng nho... các ngươi là nhánh." (15:1, 5).

"Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả, thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn." (15:2).

"Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi... Ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được." (15:4, 5).

"Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó." (15:7).

"Lời Cha tức là Lẽ Thật." (17:17).

"Nước của Ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy." (18:36).

"Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha." (14:9).

"Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được." (16:24).

"Ta không ở một mình, vì Cha ở cùng Ta." (16:32).

"Ví thử các ngươi làm theo điều Ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu Ta." (15:14).

"Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha." (17:5).

"Kìa, xem người nầy!" (19:5).

"Vua các ngươi kia kìa!" (19:14).

"Lạy Chúa tôi và Ðức Chúa Trời tôi!" (20:28).

"Còn ngươi, hãy theo ta." (21:22).

"Ngươi yêu Ta chăng?... Hãy chăn chiên Ta." (21:17).

"Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!" (20:29).

"Lại còn nhiều việc nữa mà Ðức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì Ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách của người ta chép vậy!" (21:25).

"Các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Ðức Chúa Jêsus là Ðấng Christ, tức là Con Ðức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ Danh Ngài mà được sự sống." (20:31).

 

Công vụ các sứ đồ

"Các ngươi sẽ... làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất." (1:8).

"Jêsus nầy được cất lên trời khỏi giữa các ngươi thể nào, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy." (1:11).

"Cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Ðức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy... làm Chúa và Ðấng Christ." (2:36).

"Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn Danh Ðức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm , để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Ðức Thánh Linh." (2:38).

"Ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." (4:12).

"Các sứ đồ... đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì Danh Ðức Chúa Jêsus...

"Bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện." (5:40, 41; 1:14).

"Còn chúng ta cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo." (6:4).

"Những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin lành." (8:4).

"Lạy Ðức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi." (7:59).

"Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ!" (7:60).

"Chúng ta tin rằng nhờ ơn Ðức Chúa Jêsus, chúng ta được cứu." (15:11).

"Hãy tin Ðức Chúa Jêsus, thì ngươi... sẽ được cứu rỗi." (15:11).

"Ðức Chúa Jêsus... đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước." (10:38).

"Ngày thứ ba, Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra... với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài, sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại... Chính Ngài là Ðấng Ðức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết." (10:40-42).

"Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Ðức Thánh Linh và đức tin ,... khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa." (11:23, 24).

"Các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Ðức Thánh Linh." (13:52).

"Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh." (20:35).

"Phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được Nước Ðức Chúa Trời." (14:22).

"Những người nầy... đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh... Có nhiều người tin theo." (17:11, 12).

"Ðức Chúa Trời đã dựng nên thế giới... Ngài là Ðấng ban sự sống... cho mọi người. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người...

"Tại trong Ngài, chúng ta được sống động và có... Chúng ta là dòng dõi của Ngài... Chớ nên ngờ (Bản tiếng Anh dịch là: "nghĩ.") rằng Chúa giống như bạc, vàng, hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên." (17:24-29).

"Ðức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn." (17:30).

"Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ... đoán xét thế gian bởi Người Ngài đã lập, và Ðức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ." (17:31).

"Sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình." (24:15).

"Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt,... Tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia,... về sự ăn năn đối với Ðức Chúa Trời, và đức tin trong Ðức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta... Dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó... Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi." (20:18-24).

"Bây giờ tôi giao phó anh em cho Ðức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Ðấng có thể gây dựng, và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người đã được nên thánh." (20:32).

"Tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì Danh Ðức Chúa Jêsus chịu chết." (21:13).

 

Rô-ma

"Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Ðức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin." (1:16).

"Tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." (6:23).

"Tôi là tánh xác thịt, đã bị bán cho tội lỗi... Tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn...

"Theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Ðức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác,... bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi...

"Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Ðức Chúa Trời, nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!" (7:14, 19, 22-25).

"Chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an." (8:6).

"Nếu anh em sống theo xác thịt, thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống." (8:13).

"Hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Ðức Chúa Trời." (8:14).

"Nếu ai không có Thánh Linh của Ðấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài." (8:9).

"Những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta...

"Muôn vật... cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Ðức Chúa Trời." (8:18, 21).

"Chúng ta biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời." (8:28).

"Sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Ðêm đã khuya, ngày gần đến." (13:11, 12).

"Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Ðấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng?...

"Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Ðấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.

"Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta." (8:35-39).

"Ai kêu cầu Danh Chúa, thì sẽ được cứu...

"Vậy, nếu miệng ngươi xưng Ðức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Ðức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;

"Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi." (10:13, 9, 10).

"Ðừng làm theo điều nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình." (12:2).

"Tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ." (12:3).

"Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.

"Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.

"Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.

"Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc...

"Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai... Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người...

"Chính mình chớ trả thù ai... Nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Ðừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác." (12:9-21).

 

I Cô-rinh-tô

"Chúng ta giảng Ðấng Christ bị đóng đinh trên cây Thập tự... Ðấng Christ là quyền phép của Ðức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Ðức Chúa Trời." (1:23, 24).

"Tôi đã đoán định (Nên dịch là: "quyết định") rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Ðức Chúa Jêsus Christ và Ðức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây Thập tự." (2:2).

"Chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài Nền đã lập là Ðức Chúa Jêsus Christ." (3:11).

"Chớ ai khoe mình về loài người." (3:21).

"Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa." (1:31).

"Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới, nhưng Ðức Chúa Trời đã làm cho lớn lên." (3:6).

"Mọi sự đều thuộc về anh em: hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Ðấng Christ, Ðấng Christ thuộc về Ðức Chúa Trời." (3:21-23).

"Thì giờ ngắn ngủi... Hình trạng thế gian nầy qua đi." (7:29, 31).

"Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn đều ấy cho những người yêu mến Ngài." (2:9).

"Hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh Ðức Chúa Trời." (6:20).  "Khỏi bị quở trách trong ngày của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta." (1:8).

"Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Ðức Chúa Trời... sao?" (3:16).

"Nhưng tôi nay là người thể nào, là nhờ ơn Ðức Chúa Trời." (15:10).

"Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng." (9:27).

"Ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã." (10:12).

"Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được Nước Ðức Chúa Trời đâu." (6:9, 10).

"Ðức Chúa Trời dường đã phơi... các Sứ đồ ra... làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Chúng tôi vẫn bị đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây, mai đó...

"Khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục; khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ.

"Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay." (4:9, 11-13).

"Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.

"Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.

"Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi." (13:1-3).

"Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo,

"Chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ.

"Chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật.

"Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ." (13:4-8).

"Người chết sống lại thể nào?... Thân thể đã gieo ra hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh; đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng.

"Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của Người thuộc về trời." (15:35, 42-49).

"Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa." (15:51, 52).

"Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp.

"Nhưng, tạ ơn Ðức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

"Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi. Hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn." (15:53-58).

 

II Cô-rinh-tô

"Anh em đứng vững vàng trong đức tin." (1:24).

"Không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy." (12:14).

"Chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Ðức Chúa Jêsus Christ." (4:5).

"Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng." (13:5).

"Nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới." (5:17).

"Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển." (3:18).

"Sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên." (4:17).

"Chúng ta biết rằng nếu nhà tạm chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Ðức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra." (5:1).

"Biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy, thì cách xa Chúa. Vậy, chúng ta muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn." (5:6, 8).

"Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Ðức Chúa Jêsus trong thân thể mình." (4:8-10).

"Tôi đã chịu... tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng,... năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày, một đêm.

"Lại nhiều lần tôi đi đường... nguy với trộm cướp, chịu khó chịu nhọc,... chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ." (11:23-27).

"Ðã có một cái giằm xóc vào thịt tôi... Ðã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi.

"Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối...

"Cho nên tôi vì Ðấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ." (12:7-10).

 

Ga-la-ti

"Nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một Tin lành nào khác với Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!" (1:8).

"Trong mình tôi có đốt dấu vết của Ðức Chúa Jêsus." (6:17).

"Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về Thập tự giá của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta." (6:14).

"Nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình." (6:3).

"Chớ hề dối mình; Ðức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.

"Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát.

"Song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời." (6:7, 8).

"Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy." (5:19-21).

"Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ." (5:22).

 

Ê-phê-sô

"Hãy bước đi trong sự yêu thương." (5:2).

"Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa." (6:10).

"Hãy ở với nhau cách nhơn từ." (4:32).

"Ðâm rễ, vững nền trong sự yêu thương." (3:18).

"Ðược dầy dẫy mọi sự dư dật của Ðức Chúa Trời." (3:19).

"Ðấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em." (3:17).

"Hãy thường thường... vì mọi sự tạ ơn Ðức Chúa Trời." (5:20).

"Tôi... rao truyền... sự giàu có không dò được của Ðấng Christ." (3:8).

"Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ." (1:18).

"Nguyện Ngài được vinh hiển... trải các thời đại, đời đời vô cùng!" (3:21).

"Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời." (2:8).

"Phải đầy dẫy Ðức Thánh Linh. Hãy Lấy Ca Vịnh, Thơ Thánh Bài Hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa." (5:18, 19).

 

Phi-líp

"Tôi xin trong khi cầu nguyện... cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Ðấng Christ." (1:9, 10).

"Ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Ðức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được." (2:15).

"Dầu tôi sống hay chết, Ðấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi...

"Tôi... muốn đi ở với Ðấng Christ, là điều rất tốt hơn...

"Vì Ðấng Christ là Sự Sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy." (1:20, 23, 21).

"Tôi cứ làm một điều:... Bươn theo sự ở đằng trước,... cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài...

"Mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết." (3:13, 14, 10, 11).

"Chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình...

"Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài." (3:20, 21).

"Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: Hãy Vui Mừng Ði!" (4:4).

"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Ðức Chúa Trời.

"Sự bình an của Ðức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Ðức Chúa Jêsus Christ." (4:6, 7).

 

Cô-lô-se

"Ấy chính Ngài (Ðức Chúa Jêsus Christ) là Hình ảnh của Ðức Chúa Trời không thấy được, là Ðấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài,... vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh...

"Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài... Chính Ngài là Ðầu của Thân thể, tức là Ðầu Hội Thánh...

"Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết...

"Trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan, thông sáng... Sự đầy dẫy của bổn tánh Ðức Chúa Trời thảy đều ở trong Ðấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự." (1:4, 15-20; 2:3-10).

"Hãy bước đi trong Ngài..., hãy châm rễ và lập nền trong Ngài." (2:6, 7).

"Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Ðấng Christ trong Ðức Chúa Trời." (3:2, 3).

"Khi nào Ðấng Christ, là Sự Sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển." (3:4).

"Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, -- tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng." (3:5).

"Anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác,... nói hành..., lời tục tỉu... nói dối." (3:8, 9).

"Hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục,... Hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau." (3:12, 13).

"Trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương... Nguyền xin sự bình an của Ðấng Christ cai trị trong lòng anh em!" (3:14, 15).

"Phải biết ơn. Nguyền xin Lời của Ðấng Christ ở đầy trong lòng anh em!... Hãy dùng những Ca Vịnh, Thơ Thánh, Bài Hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Ðức Chúa Trời." (3:, 15, 16).

 

I Tê-sa-lô-ni-ca

"Hãy vui mừng mãi mãi." (5:16).

"Cầu nguyện không thôi." (5:17).

"Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa." (5:18).

"Hãy tìm điều thiện luôn luôn." (5:15).

"Bất cứ việc gì tựa như điều ác, thì phải tránh đi." (5:22).

"Ráng tập ăn ở cho yên lặng, lấy chính tay mình làm lụng." (4:11).

"Về phần người đã ngủ... trong Ðức Chúa Jêsus, nầy là điều chúng tôi nhờ Lời Chúa mà rao bảo cho anh em...

"Sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Ðức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống;

"Bấy giờ những kẻ chết trong Ðấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa.

"Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn." (5:13-17).

 

II Tê-sa-lô-ni-ca

"Ðức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài." (1:7).

"Phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác... hiện ra,... tôn mình lên..., rất đỗi ngồi trong Ðền Ðức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Ðức Chúa Trời." (2:3, 4).

 

I Ti-mô-thê

"Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra." (1:5).

"Hội Thánh của Ðức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật." (3:15).

"Hãy làm nhiều việc phước đức." (6:18).

"Cầm lấy sự sống thật." (6:19).

"Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành." (6:12).

"Hãy... tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại." (6:11).

"Phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ." (4:12).

"Về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết." (5:6).

"Sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa."(4:8).

"Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được." (6:6, 7).

 

II Ti-mô-thê

"TA... BIẾT TA ÐÃ TIN ÐẤNG NÀO, chắc rằng Ðấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó." (1:12).

"Tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả." (2:24, 25).

"Từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Ðức Chúa Jêsus Christ." (3:15).

"Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Ðức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy Lời của lẽ thật." (2:15).

"Cả Kinh Thánh đều là bởi Ðức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Ðức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành." (3:16, 17).

"Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Ðức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó." (3:1-5).

"Tuy vậy,... Chúa biết kẻ thuộc về Ngài." (2:19).

"Ta ở trước mặt Ðức Chúa Trời và trước mặt Ðức Chúa Jêsus Christ... mà răn bảo con rằng: Hãy Giảng Ðạo,... Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi." (4:1, 2).

"Ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.

"Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa... sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó,... cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài." (4:6-8).

 

Tít

"Trông cậy sự sống đời đời." (1:2).

"Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ." (2:7).

"Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải... sẵn sàng làm mọi việc lành." (3:1).

"Ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Ðức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành." (3:1).

"Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành,... để làm cho tôn quí đạo Ðức Chúa Trời." (3:14; 2:10). 

"Ðương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Ðức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Ðức Chúa Jêsus Christ, là Ðấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành." (2:13, 14).

 

Phi-lê-môn

"Có lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi." (câu 15).

 

Hê-bơ-rơ

"Ðời xưa, Ðức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách,

"Rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.

"Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Ðức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy Lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật;

"Sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Ðấng Tôn nghiêm ở trong nơi rất cao." (1:1-3).

"Nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi,

"Mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? -- là sự cứu rỗi Chúa truyền ra." (2:2, 3).

"Thật, Ðấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến Ðấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, là phải lắm,...

"Hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời." (2:10, 14, 15).

"Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi,... hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Ðức Chúa Trời hằng sống chăng,...

"Hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.  "Vì chúng ta đã được dự phần với Ðấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng." (3:1, 12-14).

"Lời của Ðức Chúa Trời là Lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng...

"Thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Ðấng mà chúng ta phải thưa lại." (4:12, 13).

"Theo quyền phép của sự sống chẳng hay hư, hay hết,... Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Ðức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy." (7:16, 25).

"Những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Ðức Thánh Linh, nếm đạo lành Ðức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Ðức Chúa Trời trên Thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường." (6:4-6).

"Nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự hình phạt, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi." (10:26, 27).

"Ai đã phạm luật pháp Môi-se,... thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp Con Ðức Chúa Trời, coi Huyết của giao ước, tức là Huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Ðức Thánh Linh ban ơn, thì... há chẳng... đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?" (10:28, 29).

"Ðã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,

"Cũng vậy, Ðấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài." (9:27, 28).

"Người công bình... sẽ cậy đức tin mà sống." (10:38).

"Hãy hằng có tình yêu thương anh em." (13:1).

"Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên." (11:5).

"Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu." (12:6).

"Hãy lấy điều mình có làm đủ rồi." (13:5).

"Không có đức tin, thì chẳng thế nào ở cho đẹp ý Ngài." (11:6).

"Ðức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi." (13:8).

"Chớ bỏ lòng dạn dĩ mình... Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì Ðấng đến, sẽ đến." (10:35, 37).

"Bởi đức tin, Môi-se... đành cùng dân Ðức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi... Người đứng vững như thấy Ðấng không thấy được." (11:24, 27).

 

Gia-cơ

"Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nỗi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Ðức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài." (1:12).

"Hãy... đem lòng nhu mì nhận lấy Lời đã trồng trong anh em, là Lời cứu được linh hồn anh em.

"Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình." (1:21, 22).

"Nhược bằng có ai tưởng mình tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích.

"Sự tin đạo thanh sạch, không vết, trước mặt Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian." (1:26, 27).

"Ví bằng... có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Ðức Chúa Trời,... thì kẻ ấy sẽ được ban cho." (1:5).

"Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện... Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh...

"Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều." (5:13, 15, 16).

"Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.

"Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Ðức Chúa Trời sao?" (4:3, 4).

"Ðức tin không có việc làm cũng chết." (2:26).

"Hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em." (4:7).

"Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết." (1:15).

"Hãy đến gần Ðức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em." (4:8).

"Trong vòng anh em, nếu có ai lầm lạc, cách xa lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi." (5:19, 20).

 

I Phi-e-rơ

"Ngợi khen Ðức Chúa Trời,... Ngài... khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ Ðức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin, nhờ quyền phép của Ðức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! Anh em vui mừng về điều đó." (1:3-6).

"Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường...

"Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Ðấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót." (4:12, 13).

"Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng..., sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển khi Ðức Chúa Jêsus Christ hiện ra.

"Ngài là Ðấng anh em không thấy mà YÊU MẾN;... anh em... tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển,

"Nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình." (1:7-9).

"Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ Nhà Ðức Chúa Trời; vả nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin lành Ðức Chúa Trời sẽ ra thể nào?

"Lại nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo sẽ trở nên thế nào?

"Vậy, những kẻ chịu khổ theo ý muốn Ðức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Ðấng Tạo hóa thành tín." (4:17-19).

"Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em." (5:7).

"Lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình, trong khi Ðức Chúa Jêsus Christ hiện ra." (1:13).

"Phải... yêu anh em, có lòng nhơn từ và đức khiêm nhượng." (3:8).

"Anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình." (1:15).

"Cho anh em, là kẻ đã tin, thì (Ngài) là Ðá quí." (2:7).

"Hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy." (1:17).

"Hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng." (1:22).

"Anh em đã được chuộc... bởi Huyết báu Ðấng Christ." (1:18, 19).

"Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng." (4:8).

"Hãy thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em." (3:15).

 

II Phi-e-rơ

"Gởi cho những kẻ... đã lãnh phần đức tin đồng quí báu như của chúng tôi...

"Chúng ta biết Ðấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta,--

"Và, bởi vinh hiển, nhơn đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được... trở nên người dự phần bổn tánh Ðức Chúa Trời." (1:1, 3-4).

"Phải gắng sức thêm cho đức tin mình sự nhơn đức, thêm cho nhơn đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến... Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã.

"Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong Nước đời đời của Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta." (1:5-11).

"Trong ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê..., nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế." (3:3, 4).

"Hỡi kẻ rất yêu dấu,... ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.

"Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất." (3:8, 9).

"Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất và mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả." (3:10).

"Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi, trông mong cho ngày Ðức Chúa Trời mau đến." (3:11, 12).

"Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới...

"Vậy nên, ... anh em... phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được." (3:13, 14).

 

I Giăng

"Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Ðức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.

"Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.

"Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Ðức Chúa Trời thì còn lại đời đời." (2:15-17).

"Chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Ðức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì đều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.

"Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch." (3:2, 3).

"Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình." (3:14).

"Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình." (3:15).

"Sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta." (5:4).

"Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống." (5:12).

"Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến Danh Con Ðức Chúa Trời." (5:13).

 

II Giăng

"Chúng ta phải yêu thương nhau." (câu 5).

 

III Giăng

"Tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy." (câu 2).

 

Giu-đe

"Khuyên anh em vì đạo (Nên dịch là: "đức tin") mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi." (câu 3).

"Hãy giữ mình trong sự yêu mến Ðức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời." (câu 21).

 

Khải Huyền

"Phước cho những kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây!" (1:3).

"Ðấng yêu thương chúng ta, đã lấy Huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta,... đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng!" (1:6).

"Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy!" (1:7).

"Ta là An-pha và Ô-mê-ga..., là Ðấng trước hết, và là Ðấng sau cùng..., Ðấng hiện có, đã có, và còn đến...

"Ta đã chết, kìa, nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ." (1:5, 8, 17, 18).

"Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi Ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống." (2:10).

"Ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình; những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng Ta, vì họ xứng đáng như vậy." (3:4).

"Ta biết công việc của ngươi: ngươi không lạnh, cũng không nóng...

"Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng Ta." (3:15, 16).

"Phàm người kẻ Ta đã yêu, thì Ta quở trách, sửa phạt...

"Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta." (3:19, 20).

"Tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra...

"Ðó là những kẻ... đã giặt và phiếu trắng áo mình trong Huyết Chiên Con...

"Chúng sẽ không đói, không khát nữa;... Ðức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng." (7:9, 14, 16, 17).

"Ðó là những lời chơn thật của Ðức Chúa Trời." (19:9).

"Mùa màng dưới đất đã chín rồi." (14:15).

"Tôi thấy một tòa lớn và trắng, cùng Ðấng đương ngồi ở trên... Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa...

"Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự Chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có...

"Các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là Sách Sự Sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy...

"Kẻ nào không được biên vào Sách Sự Sống đều bị ném xuống hồ lửa." (20:11, 12, 13, 15).

"Tôi thấy trời mới và đất mới... Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng:

"Nầy, Ðền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với chúng.

"Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng; sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.

"Những lời nầy đều trung tín và chơn thật." (21:1-5).

"Thiên sứ chỉ cho tôi xem Sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Ðức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra...

"Trên hai bờ sông có cây sự sống,... mỗi tháng một lần ra trái.  "Những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa.

"Ngôi của Ðức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành... Chúng sẽ được thấy mặt Chúa... Chúng sẽ trị vì đời đời...

"Những lời nầy là trung tín và chơn thật." (22:1-6).

"Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!" (22:11).

"Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến!

"Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không." (22:17).

"Ðấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: Phải, Ta đến mau chóng.--

"A-MEN, LẠY ÐỨC CHÚA JÊSUS, XIN HÃY ÐẾN!" (22:20).