Trang Đầu | Mục Lục | Ngược Lại | Theo Thứ Tự ABC | Ngược Lại và Theo Thứ Tự ABC | Hướng DẫnNiềm Tin


CĂN BẢN

Tài Liệu Giáo Lý Báp-Têm

Bạn đã tin nhận Chúa và sẵn sàng nhận thánh lễ báp-tem. Đây là quyển sách để Bạn ôn lại những điều Bạn đã tin và biết thêm một số vấn đề cần thiết cho cuộc sống tâm linh.

Bạn có thể dùng sách nầy để tự học nhưng tốt hơn Bạn nên họ chung với những người sắp nhận lễ báp-têm như Bạn để có thể trao đổi ý kiến và học hỏi chung với nhau. Nếu có những điểm không hiểu, xin Bạn hỏi những người đã trưởng thành trong Chúa hoặc vị lãnh đạo tinh thần nơi Bạn ở.

Ước mong đức tin của Bạn sẽ được củng cố và Bạn sẽ sẵn sàng sống cho Chúa sau khi đã biết rõ những Giáo Lý Căn Bản.

Nếu Bạn chưa bao giờ cầu nguyện đặt lòng tin nơi Chúa, xin làm điều đó hôm nay. Nếu Bạn không biết cầu nguyện như thế nào, xin nhờ một người đã tin nhận Chúa hoặc vị lãnh đạo tinh thần hướng dẫn Bạn.

  1. Căn Bản Phúc Âm
  2. Bài Cầu Nguyện Mẫu
  3. Bài Tín Điều Các Sứ Đồ (phần 1)
  4. Bài Tín Điều Các Sứ Đồ (phần 2)
  5. Bài Tín Điều Các Sứ Đồ (phần 3)
  6. Ý Nghĩa Lễ Báp-tem