Trang ÐầuNhạc Thánh
Spring Photo

Sách...
+ Cho Tôi Chia Xẽ Niềm Tin
+ Let Me Share What I Believe
+ Is it possible to be both a Christian and a scientist?

SIGN IN

NHẠC THÁNH

Mục Sư Ðỗ Lê Minh

Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1206 xem
Xem lần cuối 4/18/2019 9:37:3
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1408 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 13:1:11
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 557 xem
Xem lần cuối 4/9/2020 8:13:34
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 884 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 13:1:2
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 733 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 13:1:6
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 830 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 13:0:57
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 861 xem
Xem lần cuối 2/16/2020 23:49:38
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 633 xem
Xem lần cuối 3/23/2019 1:29:35
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 910 xem
Xem lần cuối 2/23/2018 4:22:11
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1007 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 13:0:49
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1174 xem
Xem lần cuối 3/7/2020 1:7:41
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 645 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 13:1:16
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 519 xem
Xem lần cuối 4/9/2020 8:13:57
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 695 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 13:1:20
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 684 xem
Xem lần cuối 2/7/2020 13:1:24
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 551 xem
Xem lần cuối 2/23/2018 4:22:38
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 722 xem
Xem lần cuối 2/6/2019 20:34:16
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 634 xem
Xem lần cuối 2/23/2018 4:22:41
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 584 xem
Xem lần cuối 4/9/2020 8:13:30
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 657 xem
Xem lần cuối 10/29/2018 14:24:50
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 592 xem
Xem lần cuối 12/28/2018 10:4:59
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 746 xem
Xem lần cuối 1/29/2020 20:20:36
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 643 xem
Xem lần cuối 8/15/2018 13:40:55
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 539 xem
Xem lần cuối 4/9/2020 8:13:45
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 607 xem
Xem lần cuối 1/10/2019 18:4:31
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 606 xem
Xem lần cuối 2/23/2018 4:23:8
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 632 xem
Xem lần cuối 2/23/2018 4:23:17
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 800 xem
Xem lần cuối 5/18/2020 3:40:18
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 890 xem
Xem lần cuối 3/26/2018 20:11:24
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 617 xem
Xem lần cuối 2/23/2018 4:23:31
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 790 xem
Xem lần cuối 2/23/2018 4:23:36
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻCác Bài Nhạc Khác | Gởi URL Cho Bạn | Giúp Đỡ Kỹ Thuật
(c) 2020 Dr. Do Le Minh and his Audio Content Provider. All rights reserved.

Lưu ý: Những tài liệu và nối kết (link) miễn phí được đăng trên trang mạng lưới này và các mạng luới khác để giúp quý vị và các bạn tham khảo. Dr. Do Le Minh không chịu trách nhiệm và không nhất thiết đồng ý về nội dung của những tài liệu này.


81,205
158,757,771