Trang ÐầuNhạc Thánh
Autumn Photo

Sách...
+ Cho Tôi Chia Xẽ Niềm Tin
+ Let Me Share What I Believe
+ Is it possible to be both a Christian and a scientist?

SIGN IN

NHẠC THÁNH

Mục Sư Ðỗ Lê Minh

Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1212 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:24:51
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1414 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 20:36:56
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 564 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:24:19
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 890 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 20:36:50
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 739 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 20:35:41
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 836 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 20:35:47
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 867 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:23:53
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 639 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:24:14
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 919 xem
Xem lần cuối 10/18/2020 5:19:18
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1015 xem
Xem lần cuối 10/18/2020 5:19:23
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 1183 xem
Xem lần cuối 10/28/2020 11:20:21
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 651 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 20:37:44
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 526 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:23:47
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 701 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 20:36:8
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 690 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 20:36:13
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 558 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:23:21
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 727 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:23:42
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 639 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:24:46
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 591 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:24:30
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 662 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:24:41
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 597 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:24:35
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 751 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:24:9
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 648 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:23:26
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 547 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:23:58
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 612 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:23:10
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 611 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:24:3
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 637 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:23:37
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 806 xem
Xem lần cuối 10/22/2020 20:36:40
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 896 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:24:25
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 627 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:23:31
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻ
Đỗ Lê Minh
C:3/23/2000; 795 xem
Xem lần cuối 10/26/2020 20:23:15
Nhạc và Lời; Nghe   Chia sẻCác Bài Nhạc Khác | Gởi URL Cho Bạn | Giúp Đỡ Kỹ Thuật
(c) 2020 Dr. Do Le Minh and his Audio Content Provider. All rights reserved.

Lưu ý: Những tài liệu và nối kết (link) miễn phí được đăng trên trang mạng lưới này và các mạng luới khác để giúp quý vị và các bạn tham khảo. Dr. Do Le Minh không chịu trách nhiệm và không nhất thiết đồng ý về nội dung của những tài liệu này.


81,965
168,801,111