Pictures

 
Tuổi Trẻ Âm Nhạc

Lời Giới Thiệu

Mục Đích

Chia xẻ tình yêu của Chúa Giê-xu với cộng đồng Việt nam qua thánh nhạc.

Khải Tượng

 • Vâng theo sứ mạng của Chúa Giê-xu rao truyền Tin lành đến cho muôn dân và cũng theo tin thần truyền giáo của Phao-lô: “Tôi trở nên mọi sự cho mọi người để bằng mọi cách cứu rỗi một vài người. Tôi làm mọi sự vì cớ Phúc Âm để trở nên kẻ dự phần với Phúc Âm.
 • Tổ chức các chương trình truyền giáo qua thánh nhạc nhằm giới thiệu tình yêu Thiên Chúa cho đồng bào Việt Nam. Chương trình sẽ bao gồm ca nhạc kịch, đặc biệt với những bài thánh ca mới do các tín hữu từ nhiều hội thánh khác nhau sáng tác. Chương trình cũng sẽ có những lời làm chứng từ những cuộc đời được Chúa đổi mới và lời chia xẻ ngắn của Mục Sư diễn giả.
 • Phát hành CD và DVD của các chương trình thánh nhạc để biếu không cho đồng bào Việt Nam như một phương tiện hữu hiệu để giới thiệu về tình yêu và ơn cứu rỗi của Chúa.
 • Phát hành “soundtrack” để các hội thánh khắp nơi có thể dùng để tôn vinh Chúa.
 • Dựa vào sự yểm trợ của tất cả các hội thánh tại khắp nơi về phương diện cầu nguyện, nhân lực, và tài chánh.
 • Cậy ân điển của Đức Thánh Linh giữ sự hiệp một giữa các thành viên trong ban tổ chức cũng như các tình nguyện viên từ các hội thánh của nhiều tiểu bang.
 • Vâng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh qua lời Chúa và sự hướng dẫn của Mục sư cố vấn trong suốt quá trình phục vụ.
 • Tạo cơ hội để mọi tín hữu thuộc mọi thành phần có thể tham gia công tác truyền giáo qua âm nhạc (sự đóng góp có thể bằng lời cầu nguyện, sáng tác, trình diễn, hay bằng cách đóng góp một số tiền nhỏ hay lớn tùy theo khả năng).
 • Tạo tình thân, khích lệ tinh thần truyền giáo liên bang, không phân biệt giáo phái, và nâng đỡ nhau lớn mạnh trong sự phục vụ tha nhân.
 • Giúp các thân hữu tin nhận Chúa qua chương trình thánh nhạc liên lạc với các hội thánh địa phương để được tiếp tục nuôi dưỡng trong bước đường theo Chúa.
 • Mục đích chính của các sinh hoạt của Tuổi Trẻ Âm Nhạc là quy vinh hiển về Đức Chúa Trời và hy vọng tạo cơ hội để cứu rỗi những linh hồn hư mất.Mục Vụ