VietChristian
VietChristian
nghe.app

Châm-ngôn 23:22; 1 Ti-mô-thê 5:4,8
VPNS
C:5/10/1991; 624 xem
Xem lần cuối 11/14/2019 11:19:23
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:21-23; Sáng-thế Ký 47:12
VPNS
C:5/9/1991; 569 xem
Xem lần cuối 11/14/2019 11:20:3
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3; Sáng-thế Ký 24:1-4; Các Quan Xét 14:1-3
VPNS
C:5/8/1991; 743 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 11:20:15
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:20; Lu-ca 2:51; Châm-ngôn 1:8; Ê-phê-sô 6:1
VPNS
C:5/7/1991; 890 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/15/2019 17:48:30
Đọc  Chia sẻ
Lê-vi Ký 19:3; 1 Các Vua 2:19-20; Sáng-thế Ký 46:29; Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:16
VPNS
C:5/6/1991; 856 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 11:22:21
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16; Ma-thi-ơ 15:1-9
VPNS
C:5/5/1991; 639 xem
Xem lần cuối 11/14/2019 11:22:43
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:15; 1 Phi-e-rơ 4:11; 1 Cô-rinh-tô 4:2; Ga-la-ti 6:1; Ma-thi-ơ 18:15
VPNS
C:5/4/1991; 902 xem
Xem lần cuối 11/14/2019 20:45:5
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:7,17; 1 Ti-mô-thê 5:18; Ga-la-ti 6:6
VPNS
C:5/3/1991; 761 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 11:23:16
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 15:30-31; Ê-phê-sô 6:19; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:25; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-2
VPNS
C:5/2/1991; 859 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 16:34:17
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:15; 2 Cô-rinh-tô 5:20; Ma-la-chi 2:7
VPNS
C:5/1/1991; 655 xem
Xem lần cuối 11/14/2019 10:54:23
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1007 / 1019  Tiếp  Cuối

997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app