VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Thi-thiên 101:2
VPNS
C:5/11/1991; 459 xem
Xem lần cuối 5/31/2020 3:9:21
Đọc  Chia sẻ
Châm-ngôn 23:22; 1 Ti-mô-thê 5:4,8
VPNS
C:5/10/1991; 649 xem
Xem lần cuối 5/22/2020 8:54:9
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 45:21-23; Sáng-thế Ký 47:12
VPNS
C:5/9/1991; 595 xem
Xem lần cuối 5/24/2020 6:31:39
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3; Sáng-thế Ký 24:1-4; Các Quan Xét 14:1-3
VPNS
C:5/8/1991; 775 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/23/2020 13:26:25
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:20; Lu-ca 2:51; Châm-ngôn 1:8; Ê-phê-sô 6:1
VPNS
C:5/7/1991; 924 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 6:12:0
Đọc  Chia sẻ
Lê-vi Ký 19:3; 1 Các Vua 2:19-20; Sáng-thế Ký 46:29; Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:16
VPNS
C:5/6/1991; 886 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/12/2020 9:1:3
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16; Ma-thi-ơ 15:1-9
VPNS
C:5/5/1991; 656 xem
Xem lần cuối 5/20/2020 18:39:54
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:15; 1 Phi-e-rơ 4:11; 1 Cô-rinh-tô 4:2; Ga-la-ti 6:1; Ma-thi-ơ 18:15
VPNS
C:5/4/1991; 926 xem
Xem lần cuối 5/16/2020 7:10:0
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:7,17; 1 Ti-mô-thê 5:18; Ga-la-ti 6:6
VPNS
C:5/3/1991; 785 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/9/2020 3:27:45
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 15:30-31; Ê-phê-sô 6:19; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:25; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-2
VPNS
C:5/2/1991; 887 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 9:25:3
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1027 / 1040  Tiếp  Cuối

1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app