VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cô-lô-se 3:20; Lu-ca 2:51; Châm-ngôn 1:8; Ê-phê-sô 6:1
VPNS
C:5/7/1991; 943 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 19:22:20
Đọc  Chia sẻ
Lê-vi Ký 19:3; 1 Các Vua 2:19-20; Sáng-thế Ký 46:29; Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:16
VPNS
C:5/6/1991; 928 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 19:22:30
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16; Ma-thi-ơ 15:1-9
VPNS
C:5/5/1991; 682 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 19:9:32
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:15; 1 Phi-e-rơ 4:11; 1 Cô-rinh-tô 4:2; Ga-la-ti 6:1; Ma-thi-ơ 18:15
VPNS
C:5/4/1991; 961 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 19:22:37
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:7,17; 1 Ti-mô-thê 5:18; Ga-la-ti 6:6
VPNS
C:5/3/1991; 824 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 4:2:50
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 15:30-31; Ê-phê-sô 6:19; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:25; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-2
VPNS
C:5/2/1991; 918 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 19:22:45
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:15; 2 Cô-rinh-tô 5:20; Ma-la-chi 2:7
VPNS
C:5/1/1991; 713 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 19:22:52
Đọc  Chia sẻ
Giăng 4:1-42
VPNS
C:4/30/1991; 732 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 19:22:54
Đọc  Chia sẻ
Giăng 8:25-32
VPNS
C:4/29/1991; 698 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 19:16:29
Đọc  Chia sẻ
Giăng 8:34-38
VPNS
C:4/28/1991; 687 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 19:16:32
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1045 / 1057  Tiếp  Cuối

1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app