VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8
VPNS
C:3/4/1991; 628 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 16:44:2
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 53:4-6; Rô-ma 5:8; 2 Cô-rinh-tô 5:21
VPNS
C:3/3/1991; 1242 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 22:19:8
Đọc  Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1:1-31
VPNS
C:3/2/1991; 1171 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 2:16:26
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 3:15-16; Giê-rê-mi 15:16; Thi-thiên 1:2; Thi-thiên 119:97; Giô-suê 1:8
VPNS
C:3/1/1991; 1313 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 2:16:36
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 10:19-25
VPNS
C:2/28/1991; 746 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 16:44:39
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 148:5; Cô-lô-se 3:3; 1 Phi-e-rơ 1:9
VPNS
C:2/27/1991; 1027 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 18:12:39
Đọc  Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 20:7; 1 Cô-rinh-tô 16:2
VPNS
C:2/26/1991; 840 xem
Xem lần cuối 11/27/2020 2:16:51
Đọc  Chia sẻ
Mác 2:28; Khải-huyền 1:10
VPNS
C:2/25/1991; 718 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 2:16:57
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 118:22,24; Công-vụ các Sứ-đồ 4:10-11
VPNS
C:2/24/1991; 660 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 2:17:1
Đọc  Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-12; Ê-sai 58:13-14
VPNS
C:2/23/1991; 875 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/27/2020 2:17:10
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1052 / 1058  Tiếp  Cuối

1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app