VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Quyền Năng Để Làm Chứng Về Chúa

1 Cô-rinh-tô 1:17
VPNS
C:6/24/2017; 325 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 12:18:32
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Nhận Biết Công Tác Chúa Giao

1 Cô-rinh-tô 1:17
VPNS
C:6/23/2017; 343 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 9:31:2
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Thiếu Một Tấm Lòng Cho Chúa

Nê-hê-mi 3:3-15
VPNS
C:6/22/2017; 366 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 10:50:36
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Lãnh Đạo Với Tinh Thần Đầy Tớ

Nê-hê-mi 3:1-2
VPNS
C:6/21/2017; 373 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 10:37:12
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Vững Lòng Tin Nơi Chúa

Nê-hê-mi 2:17-20
VPNS
C:6/20/2017; 386 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 0:14:40
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Gieo Gì Gặt Nấy

Giê-rê-mi 5:15-19
VPNS
C:6/19/2017; 444 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 0:14:8
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Không Thể Dung Thứ

Giê-rê-mi 5:6-13
VPNS
C:6/16/2017; 406 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/24/2017 22:44:24
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Dù Con Không Hiểu Hết

Gióp 8:1-7
VPNS
C:6/18/2017; 334 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 0:11:56
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Là Gió Hay Lửa?

Giê-rê-mi 5:12-14
VPNS
C:6/17/2017; 381 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 0:14:19
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Mắt Chẳng Thấy, Lòng Chẳng Hiểu

Giăng 12:37-40
VPNS
C:6/13/2017; 429 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/25/2017 0:12:26
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 1008  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |