VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Khóc Với Người Khóc

Gióp 2:11-13
VPNS
C:1/15/2017; 245 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2017 0:28:3
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Trải Nghiệm Ơn Phước Chúa

Sáng-thế Ký 8:1-22
VPNS
C:1/13/2017; 443 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2017 23:44:10
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Người Lãnh Đạo Thành Công

Ê-xơ-ra 8:31-34
VPNS
C:1/14/2017; 353 xem 2 lưu
Xem lần cuối 23.42 phút
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Hành Động Theo Lời Chúa

Sáng-thế Ký 7:1-24
VPNS
C:1/12/2017; 489 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2017 0:22:27
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Tin Cậy Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 6:11-22
VPNS
C:1/11/2017; 401 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2017 23:50:30
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Bắt Đầu Từ Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 6:8-9
VPNS
C:1/9/2017; 416 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2017 16:21:11
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Sống Theo Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 6:1-10
VPNS
C:1/10/2017; 404 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2017 19:32:19
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Hành Trình Theo Chúa (2)

1 Phi-e-rơ 2:18-25
VPNS
C:1/5/2017; 451 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2017 1:52:54
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Sống Theo Thánh Linh Hay Xác Thịt?

Rô-ma 8:5-11
VPNS
C:1/3/2017; 517 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2017 18:17:3
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Winter Photo

Chúa Luôn Đồng Hành

Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22
VPNS
C:1/6/2017; 421 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2017 17:47:13
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 988  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |