VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Tìm Chúa

Gióp 23:1-7
VPNS
C:7/15/2018; 223 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11.58 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Chỉ Có Thể Là Chúa

Nê-hê-mi 11:25-36
VPNS
C:7/14/2018; 284 xem 3 lưu
Xem lần cuối 35.30 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Vì Sao Phải Tha Thứ?

Phi-lê-môn 1:17-21
VPNS
C:7/13/2018; 332 xem 2 lưu
Xem lần cuối 19.50 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Tình Yêu Giúp Nhìn Thấy Điều Gì?

Phi-lê-môn 1:13-16
VPNS
C:7/12/2018; 409 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/16/2018 0:35:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Tình Yêu Được Bày Tỏ Thế Nào?

Phi-lê-môn 1:8-12
VPNS
C:7/11/2018; 342 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 23:29:1
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Đức Tin Cần Có Điều Gì?

Phi-lê-môn 1:4-7
VPNS
C:7/10/2018; 403 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 20:25:30
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Đức Chúa Trời Là Ai?

Phi-lê-môn 1:1-3
VPNS
C:7/9/2018; 356 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 6:3:0
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Đẩy Người Rời Xa Chúa

Gióp 22:21-30
VPNS
C:7/8/2018; 332 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 6:3:52
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Tự Tha Thứ

Giăng 21:15-19
VPNS
C:7/7/2018; 326 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/14/2018 17:37:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Summer Photo

Tha Thứ Trước Khi Được Thứ Tha

Mác 11:22-25
VPNS
C:7/5/2018; 417 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/15/2018 0:16:11
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1047  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |