VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Xuất Ê-díp-tô Ký 21:28-32
VPNS
C:10/14/1993; 445 xem
Xem lần cuối 12/29/2020 3:19:2
Đọc  Chia sẻ
Giăng 7:32-36
VPNS
C:12/11/1993; 442 xem
Xem lần cuối 12/22/2020 11:46:11
Đọc  Chia sẻ
Giê-rê-mi 50:1-7
VPNS
C:8/5/1991; 481 xem
Xem lần cuối 1/4/2021 21:10:4
Đọc  Chia sẻ
Ca-thương 4:13-20
VPNS
C:12/3/1991; 476 xem
Xem lần cuối 1/14/2021 1:34:15
Đọc  Chia sẻ
Ca-thương 2:10-13
VPNS
C:11/21/1991; 476 xem
Xem lần cuối 1/5/2021 0:28:45
Đọc  Chia sẻ
Giăng 10:19-25
VPNS
C:6/12/1994; 433 xem
Xem lần cuối 12/15/2020 18:49:9
Đọc  Chia sẻ
E-xơ-ra 7:27-28
VPNS
C:8/5/1995; 414 xem
Xem lần cuối 12/11/2020 2:16:43
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 14:30
VPNS
C:10/2/1993; 445 xem
Xem lần cuối 1/3/2021 19:43:33
Đọc  Chia sẻ
Mi-chê 6:13-16
VPNS
C:11/19/1992; 459 xem
Xem lần cuối 1/5/2021 1:28:53
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 4:2-5
VPNS
C:7/6/1995; 416 xem
Xem lần cuối 1/5/2021 3:43:58
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1137 / 1150  Tiếp  Cuối

1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app