VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Giăng 6:51-58
VPNS
C:2/11/2019; 399 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9.97 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 127:1-5
VPNS
C:2/7/2019; 480 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5.48 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Phi-e-rơ 1:5-8
VPNS
C:2/8/2019; 424 xem 1 lưu
Xem lần cuối 51.10 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 7:15-20
VPNS
C:2/9/2019; 345 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/21/2019 21:6:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 1:20
VPNS
C:2/5/2019; 471 xem 1 lưu
Xem lần cuối 25.07 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 65:9-13
VPNS
C:2/6/2019; 427 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/22/2019 1:47:8
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Gióp 32:1-5
VPNS
C:2/10/2019; 315 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/22/2019 1:46:47
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 10:8-11
VPNS
C:1/31/2019; 356 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/14/2019 19:22:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 121:1-8
VPNS
C:2/4/2019; 396 xem 1 lưu
Xem lần cuối 59.10 phút
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 1:9
VPNS
C:2/1/2019; 407 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/20/2019 23:23:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 1069  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app