VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sáng-thế Ký 45:21-23; Sáng-thế Ký 47:12
VPNS
C:5/9/1991; 547 xem
Xem lần cuối 7/11/2019 16:36:49
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3; Sáng-thế Ký 24:1-4; Các Quan Xét 14:1-3
VPNS
C:5/8/1991; 710 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 7:3:35
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:20; Lu-ca 2:51; Châm-ngôn 1:8; Ê-phê-sô 6:1
VPNS
C:5/7/1991; 866 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/13/2019 9:32:35
Đọc  Chia sẻ
Lê-vi Ký 19:3; 1 Các Vua 2:19-20; Sáng-thế Ký 46:29; Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:16
VPNS
C:5/6/1991; 823 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/14/2019 8:51:8
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16; Ma-thi-ơ 15:1-9
VPNS
C:5/5/1991; 627 xem
Xem lần cuối 7/12/2019 1:20:44
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:15; 1 Phi-e-rơ 4:11; 1 Cô-rinh-tô 4:2; Ga-la-ti 6:1; Ma-thi-ơ 18:15
VPNS
C:5/4/1991; 878 xem
Xem lần cuối 7/2/2019 19:43:11
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:7,17; 1 Ti-mô-thê 5:18; Ga-la-ti 6:6
VPNS
C:5/3/1991; 741 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 20:1:30
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 15:30-31; Ê-phê-sô 6:19; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:25; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-2
VPNS
C:5/2/1991; 827 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 7:44:55
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:15; 2 Cô-rinh-tô 5:20; Ma-la-chi 2:7
VPNS
C:5/1/1991; 637 xem
Xem lần cuối 7/15/2019 1:28:16
Đọc  Chia sẻ
Giăng 4:1-42
VPNS
C:4/30/1991; 665 xem
Xem lần cuối 7/9/2019 21:59:32
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1073 / 1085  Tiếp  Cuối

1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app