VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12; Lê-vi Ký 19:32; 1 Ti-mô-thê 5:1-2
VPNS
C:4/5/1991; 946 xem
Xem lần cuối 7/17/2019 17:5:59
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 15:1-11
VPNS
C:4/4/1991; 737 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/7/2019 9:12:19
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 24:1-53
VPNS
C:4/3/1991; 705 xem
Xem lần cuối 7/18/2019 6:1:48
Đọc  Chia sẻ
Lu-ca 24:1-12
VPNS
C:4/2/1991; 712 xem
Xem lần cuối 7/18/2019 0:34:55
Đọc  Chia sẻ
1 Các Vua 3:5
VPNS
C:4/1/1991; 574 xem
Xem lần cuối 7/18/2019 11:12:21
Đọc  Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:19-20
VPNS
C:3/31/1991; 654 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/9/2019 9:23:44
Đọc  Chia sẻ
Mác 16:1-8
VPNS
C:3/30/1991; 596 xem
Xem lần cuối 7/16/2019 13:33:57
Đọc  Chia sẻ
Giăng 19:17-30
VPNS
C:3/29/1991; 526 xem
Xem lần cuối 7/19/2019 22:0:27
Đọc  Chia sẻ
Mác 14:12-26
VPNS
C:3/28/1991; 513 xem
Xem lần cuối 7/16/2019 23:44:51
Đọc  Chia sẻ
Giăng 13:21-30
VPNS
C:3/27/1991; 502 xem
Xem lần cuối 7/20/2019 1:1:44
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1077 / 1086  Tiếp  Cuối

1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app