VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Sáng-thế Ký 45:21-23; Sáng-thế Ký 47:12
VPNS
C:5/9/1991; 574 xem
Xem lần cuối 1/16/2020 8:5:47
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:3; Sáng-thế Ký 24:1-4; Các Quan Xét 14:1-3
VPNS
C:5/8/1991; 758 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 13:42:1
Đọc  Chia sẻ
Cô-lô-se 3:20; Lu-ca 2:51; Châm-ngôn 1:8; Ê-phê-sô 6:1
VPNS
C:5/7/1991; 899 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 21:59:32
Đọc  Chia sẻ
Lê-vi Ký 19:3; 1 Các Vua 2:19-20; Sáng-thế Ký 46:29; Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:16
VPNS
C:5/6/1991; 869 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 7:25:2
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16; Ma-thi-ơ 15:1-9
VPNS
C:5/5/1991; 644 xem
Xem lần cuối 1/14/2020 8:19:8
Đọc  Chia sẻ
2 Ti-mô-thê 2:15; 1 Phi-e-rơ 4:11; 1 Cô-rinh-tô 4:2; Ga-la-ti 6:1; Ma-thi-ơ 18:15
VPNS
C:5/4/1991; 909 xem
Xem lần cuối 1/16/2020 17:5:0
Đọc  Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 13:7,17; 1 Ti-mô-thê 5:18; Ga-la-ti 6:6
VPNS
C:5/3/1991; 768 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/5/2020 15:3:39
Đọc  Chia sẻ
Rô-ma 15:30-31; Ê-phê-sô 6:19; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:25; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-2
VPNS
C:5/2/1991; 863 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/26/2019 19:31:41
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 4:15; 2 Cô-rinh-tô 5:20; Ma-la-chi 2:7
VPNS
C:5/1/1991; 672 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 4:24:52
Đọc  Chia sẻ
Giăng 4:1-42
VPNS
C:4/30/1991; 694 xem
Xem lần cuối 1/7/2020 21:46:17
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1098 / 1110  Tiếp  Cuối

1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app