VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Châm-ngôn 23:31-35; 1 Cô-rinh-tô 3:16-17
VPNS
C:7/10/1991; 707 xem
Xem lần cuối 12/26/2020 1:12:27
Đọc  Chia sẻ
Ga-la-ti 5:19-21; Rô-ma 13:13-14
VPNS
C:7/9/1991; 773 xem
Xem lần cuối 1/14/2021 7:9:32
Đọc  Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 4:1-5
VPNS
C:7/8/1991; 503 xem
Xem lần cuối 1/9/2021 22:30:30
Đọc  Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 11:24-27
VPNS
C:7/7/1991; 606 xem
Xem lần cuối 12/13/2020 14:34:40
Đọc  Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:24-34
VPNS
C:7/6/1991; 786 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 22:9:23
Đọc  Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 31:1-4; 2 Sa-mu-ên 17:23; Ma-thi-ơ 27:3-5
VPNS
C:7/5/1991; 720 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 11:1:40
Đọc  Chia sẻ
Ê-sai 55:6-9
VPNS
C:7/4/1991; 861 xem
Xem lần cuối 1/9/2021 12:49:54
Đọc  Chia sẻ
Phi-líp 1:12-18
VPNS
C:7/3/1991; 719 xem
Xem lần cuối 12/18/2020 14:54:2
Đọc  Chia sẻ
Thi-thiên 119:129-136
VPNS
C:7/2/1991; 527 xem
Xem lần cuối 1/18/2021 7:4:27
Đọc  Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
VPNS
C:7/1/1991; 771 xem
Xem lần cuối 1/15/2021 14:15:37
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1132 / 1151  Tiếp  Cuối

1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app