VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

1 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/11/2010; 685 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 15:18:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 1
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/11/2010; 2547 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/11/2019 2:22:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gióp 1
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/11/2010; 655 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 18:6:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 1
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/11/2010; 526 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/2/2019 21:9:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Nê-hê-mi 1
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/11/2010; 530 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/2/2019 20:42:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
E-xơ-ra 1
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/11/2010; 498 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/2/2019 21:22:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 1; 2 Sử-ký 1
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/11/2010; 540 xem
Xem lần cuối 7/9/2019 15:3:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Các Vua 1
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/11/2010; 531 xem
Xem lần cuối 6/27/2019 13:2:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 1
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/11/2010; 691 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/27/2019 13:2:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Sa-mu-ên 1
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/11/2010; 454 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/2/2019 21:30:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |

TinHuu.com | KinhThanh.app