VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11-22
VPNS
C:11/23/2006; 1392 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2021 6:9:48
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9-10
VPNS
C:11/22/2006; 1087 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2021 10:17:26
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 146
VPNS
C:11/25/2005; 1051 xem
Xem lần cuối 1/19/2021 19:26:28
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
VPNS
C:11/27/2004; 1373 xem
Xem lần cuối 1/20/2021 18:7:9
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:9-10
VPNS
C:11/26/2004; 1714 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2021 21:17:58
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 107:1-2
VPNS
C:11/25/2004; 1183 xem
Xem lần cuối 1/19/2021 16:40:43
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Thi-thiên 116:12-14; Thi-thiên 92:1; Thi-thiên 33:2-3; Thi-thiên 95:2; Thi-thiên 147:7; Thi-thiên 100:4
VPNS
C:11/24/2004; 2681 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 14:41:6
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
VPNS
C:11/29/2002; 1234 xem
Xem lần cuối 1/14/2021 7:5:46
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
VPNS
C:11/28/2002; 1187 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 3:54:18
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-7
VPNS
C:11/27/2002; 1215 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 18:6:54
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app