Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Ngài Sống!

[ English | Vietnamese ]
Tin mừng của lễ Phục Sinh là Chúa Giê-xu Christ sống! Phần mộ trống, lòng tin khẳng định của các môn đệ Ngài, và sự hiện hữu của Ngài trong lòng của các tín đồ ngày nay, tất cả đều mang bằng chứng cho một sự kiện rằng Đấng Cứu Thế thật sự đã hồi lai từ cõi chết.

Nhưng sự kiện của sự sống lại không nói hết cả câu chuyện. Ý nghĩa thật quan trọng của sự sống lại là Chúa Giê-xu Christ đã phá vỡ chướng ngại vật của sự chết cho bạn và tôi.

Một sự thật nghiêm trọng nhất không thể tránh khỏi trong ý thức của con người là "tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô-ma 6:23). Sự chết này không chỉ có nghĩa là sự chấm dứt của phần thể xác thôi, nhưng là sự cách biệt của linh hồn mình với Thượng Đế: "Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời" (Ê-sai 59:2).

Sự chết của Chúa Giê-xu Christ chẳng phải là vấn đề riêng tư cá nhân. Sự chết của Ngài chẳng hề bởi từ hậu quả của tội Ngài, Ngài chẳng hề phạm tội. Nhưng trong con đường huyền nhiệm và lạ lùng, Ngài đã chịu cực hình đau đớn cho bạn và tôi. Đấng chẳng biết tội lỗi đã "trở nên tội lỗi vì chúng ta" (II Cô-Rinh-tô 5:21). Chúa "đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người" (Ê-sai 53:6). Ngài đã thế chúng ta hầu để thỏa mãn luật pháp của Thượng Đế là: "Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết"Õ (Ê-xê-chi-ên 18:20).

Vì thế, khi Ngài được hồi lai từ cõi chết , chẳng những chỉ có nghĩa là sự phục hồi của thể xác đối với Chúa Giê-xu Christ. Mà còn có nghĩa là hình phạt cho tội lỗi của chúng ta đã được Ngài trả giá hết trọn vẹn, và sự phục sinh của Ngài đã mở đường cho chúng ta được hàn gắn vào trở lại với sự hiện diện của Thượng Đế. Ngài đã phá vỡ chướng ngại vật của sự chết cho chúng ta! Cái chết tự nguyện của Ngài chính là cái chết mà chúng ta đáng lẽ phải chịu; sự phục sinh của Ngài chính là sự phục sinh của chúng ta.

Khi bạn đặt niềm tin của mình vào Đấng Cứu Thế đã sống lại, Thượng Đế sẽ cất bạn lên khỏi sự chết của tâm linh. "Bạn đã được Ngài làm sống lại," sứ đồ Phao-lô đã viết, "Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình" (Ê-phê-sô 2:1). Chướng ngại của sự chết tâm linh ngăn cách giữa chúng ta với Thượng Đế đã bị phá vỡ, và ai tin vào Đấng Cứu Thế thì tội được tha và được chấp nhận bởi Thượng Đế.

Và thời điểm sắp đến rồi khi hàng rào của sự chết thân thể đó sẽ bị phá vỡ cho những người tin Chúa đã qua đời trong thể xác. "Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại" (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). Tiếp theo đó là sự sống vĩnh cữu của chúng ta sẽ được mặc trong thân thể không bao giờ hư mất, và chúng ta cũng sẽ được làm hòa hợp cho cõi thiên đàng vĩnh cữu của Thượng Đế.

Sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ có ý nghĩa là sự sống tâm linh đối với bạn hôm nay và sự sống không bao giờ hư mất trong một thân thể rạng ngời trong thời điểm sắp đến.

Và sự phục sinh đó thuộc về bạn nếu bạn tin rằng Thượng Đế đã khiến cho Giê-xu Christ hồi lai từ cõi chết. "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu" (Rô-ma 10:9).

Chuyển ngữ: Phương-Đài


© 2002-2005 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.