Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Một Điều Bí Mật Ngày Tình Yêu!

[ English | Vietnamese ]

Bạn có khám phá ra điều bí mật của Ngày Tình Yêu Không?

Tuyệt vời! Nhưng nó thật sự không có bí mật gì về Thượng Đế yêu thương tất cả mọi người trên thế giới. Và đó bao gồm bạn trong đó!

Ngài thương bạn nhiều đến nổi Ngài quan tâm về rằng bạn cảm thấy thế nào, bạn nghĩ điều gì, và bạn làm gì. Thượng Đế biết khi nào bạn làm những điều tốt - giống như khi bạn nói sự thật, làm những điều đẹp lòng cho những người khác, hay vâng lời cha mẹ bạn. Ngài cũng biết khi bạn làm những điều sai lầm - giống như khi bạn nói láo, làm những việc hèn hạn cho những người khác, hay không nghe lời cha mẹ của bạn.

Fill-in-the-blank puzzle

Thượng Đế gọi những điều xấu đó là những tội lỗi, và Ngài nói rằng những tội lỗi phải được trừng phạt. Nhưng những tội lỗi của bạn không ngăn chận Thượng Đế khỏi sự yêu thương bạn. Cách đây rất lâu, Thượng Đế đã ban Con của Ngài, là Chúa Giê-xu, đến thế gian để chịu lấy hình phạt cho tất cả những tội lỗi của cả thế giới - bao gồm những tội lỗi của bạn. Kinh Thánh nói rằng, "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài [xuống chết trên thập tự giá], hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:15).

Kế đó Chúa Giê-xu đã sống lại sau ba ngày. Ngài đã hứa sẽ giữ một nơi trên Thiên Đàng cho mọi người mà thật sự tin Ngài. Chúa Giê-xu nói, "Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở Ta đi [về lại Thiên Đàng] sắm sẵn cho các ngươi một chỗ" (Giăng 14:2).

Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu yêu thương bạn nhiều đến nổi Ngài đã chết bởi vì những tội lỗi của bạn không? Bạn có tin rằng Thượng Đế sẽ tha thứ bạn nếu bạn cầu xin Ngài không? Bạn có thể nói với Ngài bằng những lời giống như vầy:

"Kính thưa Thượng Đế, con biết rằng con làm tội lỗi nhiều lần. Con thật tin rằng Chúa Giê-xu đã chết bởi vì những tội lỗi của con. Con muốn được tha thứ và sống với Ngài mãi mãi trên Thiên Đàng. Cám ơn Ngài đã thương con nhiều đến nổi mà Ngài đã ban Chúa Giê-xu đến chết thay cho con." Thượng Đế yêu bạn, và đó là điều bí mật của ngày Tình Yêu tốt nhất hơn bao giờ hết!

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di


© 2002-2006 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.