Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Cơ Đốc Nhân

[ English | Vietnamese ]

1. Hãy thừa nhận rằng bạn đã phạm tội.

"Vì mọi người đã phạm tội . Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta." Rô-ma 3:23, 1 Giăng 1:8.

Tội lỗi của bạn phân cách bạn với Thượng Đế và dẫn đến sự chết. "Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu." 1 Giăng 1:5 "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết .." Rô-ma 6:23.

Bạn không thể tự xóa bỏ tội lỗi của bạn được. "Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài." Tít 3:5.

2. Hãy tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng duy nhất có thể cứu bạn khỏi những tội lỗi của bạn.

"Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." Công vụ 4:12.

Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Trai của Thượng Đế, đã sống một đời sống vô tội, tuy nhiên đã chọn bị phạt thay thế cho chúng ta. "Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời." 1 Phi-e-rơ 3:18.

Ngài đã chết trên cây thập tự và đã được chôn. Sau ba ngày, Thượng Đế khiến Ngài sống lại để chứng minh rằng sự chết bị đánh bại. "Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh .Ngài đã bị chôn .đến ngày thứ ba, Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh .sự chết không còn cai trị trên Ngài." I Cô-rinh-tô 15:3-4, Rô-ma 6:9.

Thượng Đế tha thứ những tội lỗi của chúng ta và mời chúng ta trải qua cõi đời đời trên Thiên Đàng với Ngài nếu chúng ta chấp nhận của lễ hy sinh của Đấng Christ. "Hễ ai tin Ngài thì được sự tha tội vì Danh Ngài." Công vụ 10:43. "Ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống." Giăng 5:24.

3. Hãy xoay bỏ những tội lỗi của bạn và mời Đấng Christ vào đời sống bạn.

"Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi." Công vụ 3:19. "Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là Đấng thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi đều gian ác." 1 Giăng 1:19. "Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu." Rôma 10:9.

Nếu bạn sẵn lòng làm theo bước quan trọng nầy, hãy nói chuyện với Thượng Đế ngay bây giờ và nói như thế nầy:

Kính lạy Thượng Đế, con thừa nhận rằng con đã phạm tội. Con tin rằng Ngài đã sai Con Trai của Ngài, là Chúa Jêsus, gánh lấy sự trừng phạt mà con xứng đáng nhận. Và rồi Ngài đã khiến Con Ngài sống lại, để con có sự sống đời đời. Bây giờ con xoay bỏ những tội lỗi của con và xin mời Ngài tha thứ cho con. Xin mời Ngài vào cuộc đời con và làm Đấng Cứu Thế và Chúa của con. Con cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Jêsus, amen.

Bước kế tiếp là gì?

Nếu bạn vừa mời Đấng Christ vào cuộc đời bạn, đây là vài điều mà bạn có thể làm để lớn lên trong mối tương quan với Ngài:

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.


© 2003 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.