Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Ý Nghĩa Của Lễ Phục Sinh

[ Chinese | English | Vietnamese ]

Mô Tả Tóm Tắt:Chủ yếu bao gồm từ Kinh Thánh, tác phẩm kinh điển này đã được thiết kế lại mô tả Lễ Phục Sinh như là sự toàn vẹn của chương trình cứu chuộc hoàn hảo và là những thách đố đối với người đọc để tin vào Đấng Cứu Thế đã sống lại, là Đức Chúa Giê-xu Christ.

Bản Văn Đầy Đủ: Đối với thế gian, điều đó có nghĩa là chương trình cứu chuộc hoàn hảo đã được thực hiện

"Hởi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy ,ấy là Đấng Christ đã chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh." (I.Cô-rinh-tô 15:1-4.)

"Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết." (Rô-Ma 5:8.)

Đối với Thượng Đế, điều đó có nghĩa là Ngài hài lòng với công tác của Con Ngài

"Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần,là Đấng Công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống." (I.Phi-e-rơ 3:18 )

Đối với kẻ tin thì đó là lời hứa về sự sống đời đời

Đức Chúa Giê-xu hứa, "Vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống" (Giăng 14:19.) "Ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống." (Giăng 5:24)

Đối với quí vị thì đó là một sự thử thách để tin

Đức Chúa Giê-xu phán rằng, "Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi." (Giăng 11:25)

"Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu." (Rô-Ma 10:9)

Quí vị có thể biết được ý nghĩa thật của Lễ Phục Sinh trong đời sống của mình hôm nay bằng cách đi theo những bước tiến sau đây:

  1. Hãy thừa nhận rằng nếu không có Đấng Christ thì quí vị sẽ bị phân cách khỏi Thượng Đế. Trong sự ăn năn chân thành, hãy thú nhận nhu cầu cần được cứu của quí vị: "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời." (Rô-Ma 3:23).

  2. Hãy nhận biết rằng Thượng Đế yêu thương quí vị, và hãy tin rằng Đức Chúa Giê-xu Christ đã chết vì tội lỗi của quí vị, "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban Con Độc Sanh của Ngài, hầu cho hể ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời." (Giăng 3:16)
  3. Hãy nhận Đấng Christ sống lại vào trong đời sống của quí vị bằng đức tin, và hãy tin Ngài là Chúa Cứu Thế của quí vị. "Nhưng hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài." (Giăng 1:12.)

Nguyễn Hữu Thịnh chuyển ngữ© 2003 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.