Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Những Người Tốt Có Lên Thiên Đàng Không?

[ English | Vietnamese ]

Những người tốt có lên Thiên Đàng không? Vâng, họ chắc sẽ lên Thiên Đàng nếu có những người đủ tốt!

Người ta thường nói, "Nếu tôi làm điều tốt nhất mà tôi có thể và đối xử mọi người cách công bằng, thì tôi sẽ lên Thiên Đàng." Nhưng có ai trong chúng ta làm điều tốt nhất mà chúng ta có thể hay đối xử mọi người cách công bằng không?

Một lãnh đạo tôn giáo trong Kinh Thánh có lần hỏi Chúa Giê-xu Christ: "Thưa thầy, trong luật pháp điều răn nào là lớn hơn hết?"

Không do dự, Chúa Giê-xu trả lời, "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Aáy là điều răn thứ nhất là lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình" (Ma-thi-ơ 22:36-39).

Có ai hoàn toàn giữ luật pháp tuyệt đỉnh nầy của Thượng Đế không? Kinh Thánh trả lời rằng chẳng một người nào có thể giữ luật pháp của Thượng Đế, và không ai có thể lên đến Thiên Đàng bằng cách cố gắng: "Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài [Thượng Đế], Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi." (Rô-ma 3:20).

Khi chúng ta so sánh đời sống của chúng ta với những tiêu chuẩn thánh của Thượng Đế, tất cả những việc làm tốt -- đạo đức, tôn giáo, từ thiện, cá tính vui vẻ của chúng ta -- đều hụt mất sự công bình tuyệt đối của Ngài. Lẽ thật là: "Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không." (Rô-ma 3:10). Chúng ta bị định tội bởi một Thượng Đế thánh khiết là Đấng phải đoán xét tội lỗi chúng ta. Chúng ta là những tội nhân cần một Đấng Cứu Thế.

Lúc đó thật không thể cho bất cứ ai đu ûtốt để lên Thiên Đàng. Đó là lý do tại sao Con Trai của Thượng Đế đến trần gian. Chúa Giê-xu phán, "Ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội." (Ma-thi-ơ 9:13).

Trên Thập Tự Giá ở đồi Gô-gô-tha Chúa Giê-xu đã mở một con đường cho tội nhân đứng trước một Thượng Đế công bình. Ở đó Ngài đã chịu đau đớn vì tội lỗi của chúng ta như Tiên Tri Êsai đã viết: "Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người." (Ê-sai 53:6).

Chúa Giê-xu đã mang lấy hình phạt vì tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể được xưng công bình trước mặt Thượng Đế. Ngài "là Đấng vốn chẳng biết tội lỗi" mang gánh những tội lỗi của chúng ta trên thập tự giáđể chịu "tội cho chúng ta..." hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời." (II Cô-rinh-tô 5:21).

Những người "tốt" có lên Thiên Đàng không? Không! Nhưng qua sự công bình của Chúa Giê-xu Christ, những tội nhân như bạn và tôi có thể chắc chắn Thiên Đàng là nơi cuối cùng của chúng ta.

Hãy đến cùng Chúa Giê-xu Christ hôm nay. Đừng cố gắng tự mình chuẩn bị để lên Thiên Đàng. Hãy để Ngài chuẩn bị cho bạn và ban cho bạn món quà của sự sống đời đời của Ngài.

Nếu bạn tin rằng Chúa Giê-xu Christ đã chết thế chỗ cho bạn và đã sống lại từ những kẻ chết, bạn có thể đến với Ngài bây giờ bằng cách nói lời cầu nguyện như thế nầy: "Kính lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì mang lấy hình phạt vì tội lỗi của con. Con biết rằng con không bao giờ có thể đủ tiêu chuẩn để lên Thiên Đàng nếu không có Ngài. Vì vậy, con xin mời Ngài vào cuộc đời con làm Cứu Chúa và Đấng Cứu Thế của con."

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ© 2003 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.