Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Hãy Giữ Vững Niềm Hy Vọng

[ English | Vietnamese ]

Có tin hay không, bạn có thể không ăn mà vẫn còn sống đến 70 ngày. Bạn có thể tồn tại gần 10 ngày mà không uống nước. Và bạn có thể sống đến 60 phút mà không có không khí. Nhưng có một điều bạn không thể sống nếu thiếu nó-- niềm hy vọng!

Hy vọng là sự tự tin rằng mọi điều sẽ trở nên tốt hơn. Đó là lý do để tiếp tục đi tới ngay cả khi cuộc sống bạn dường như bị vỡ vụn rồi.

Tiên tri Giê-rê-mi đã biết được bí quyết: "Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình" (Giê-rê-mi 17:7). Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng tạo dựng nên vũ trụ, là Đấng quan tâm về từng nan đề của bạn, có thể tạo dựng một tương lai an toàn cho bạn.

Người mà không bao giờ tin vào Chúa Giê-xu có thể thấy cuộc sống là vô vọng. Và người đó đúng, vì không có Đấng Christ, anh ta "không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời ở thế gian" (Ê-phê-sô 2:12).

Nhưng Chúa Giê-xu ban cho điều mà bạn không bao giờ mua được và không ai có thể lấy đi khỏi bạn:

Bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang đặt niềm tin nơi Thượng Đế bằng cách đi theo những bước này:

  1. Công nhận rằng tội lỗi của bạn ngăn cách bạn với Thượng Đế: "vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23).
  2. Nhận thức rằng Thượng Đế yêu bạn và Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của bạn: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).
  3. Đón nhận Ngài vào cuộc sống của bạn bằng đức tin: "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu" (Rô-ma 10:9).

Bạn có thể cầu nguyện như thế này " Lạy Chúa, cám ơn Ngài đãõban Con của Ngài đến chết thay con. Không có Con của Ngài thì con sẽ bị hư mất đời đời. Con kính mời Chúa vào đời sống con để làm Đấng Cứu Thế của con."


Do TLB chuyển ngữ

© 2002 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.