Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Những Lời Hứa cho Những Người Mẹ

[ Chinese | English | Vietnamese ]

Lời của Thượng Đế được thêm vào với sự hướng-dẫn và nâng-đỡ cho những người mẹ:

Khi bạn bị lo lắng về tương lai gia đình của bạn...
"'Vì ta biết những kế-hoạch mà ta có cho ngươi,' Đức Giê-hô-va phán, 'là những kế-hoạch để làm ngươi thịnh-vượng chứ không phải để hại ngươi; những kế-hoạch để cho ngươi niềm hy-vọng và một tương lai.'" (sách Giê-rê-mi chương 29 câu 11)

Khi có những sự căng-thẳng gia đình...
"Đối xử tử-tế và thương-xót lẫn nhau, tha-thứ cho nhau như Đấng Christ đã tha thứ cho bạn." (sách Ê-phê-sô chương 4 câu 32)

Khi gia đình bạn đầy những vấn đề...
"Hãy giao trọn tất cả nỗi lo lắng của bạn cho Ngài [Thượng Đế] bởi vì Ngài hay săn-sóc cho bạn." (sách Phi-e-rơ nhứt chương 5 câu 7)

Khi con cái của bạn đang đi vào con đường xai lầm...
"Hãy dạy cho trẻ-thơ con đường nó nên theo; và khi nó trở về già, cũng không hề lìa-khỏi điều đó." (sách Châm-ngôn chương 22 câu 6)

Khi bạn muốn chồng của bạn đi theo Đức Chúa Trời...
"Những người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, họ sẽ bị chinh phục không phải bởi lời khuyên bảo mà bởi cách ăn-ở của những người vợ, vì khi họ thấy được sự tinh-sạch và cung-kính của những cuộc sống của bạn." (sách Phi-e-rơ chương 3 câu 1-2)

Khi bạn không biết phải làm gì...
"Nếu trong anh em có kẻ thiếu sự khôn-ngoan, bạn nên cầu xin Thượng Đế, người mà ban cho tất cả mọi người một cách rộng rãi mà không tìm kiếm điều xai-xót." (sách Gia-cơ chương 1 câu 5)

Khi cuộc sống làm cho bạn đi xuống...
"Hãy vui-mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi sẽ nói lại điều đó: Hãy vui-mừng đi!" (sách Phi-líp chương 4 câu 4)

Khi bạn cần được đánh giá...
"Duyên là giả dối, sắc là hư-không; nhưng người nữ nào kính-sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen-ngợi." (sách Chân-ngôn chương 31 câu 30)

Khi không có ai xem như hiểu được bạn...
"Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò-xét tôi và Ngài biết tôi. Ngài biết tôi khi tôi ngồi và khi tôi đứng; Ngài hiểu-biết những ý-tưởng của tôi từ xa." (sách Thi-thiên chương 139 câu 1-2)

Khi Thượng Đế không xem như là có thật đối với bạn...
"Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và tiềm thấy Ta khi các ngươi tìm kiếm Ta với tất cả tấm lòng của các ngươi. 'Ta sẽ cho các ngươi tìm được Ta,' Đức Giê-hô-va phán." (sách Giê-rê-mi chương 29 câu 13-14)

Khi bạn muốn biết nếu Thượng Đế có yêu bạn hay không...
"Nhưng khi Đức Chúa Trời chứng tỏ lòng yêu thương của chính Ngài đối với chúng ta trong việc này: Là khi chúng ta còn là những người có tội, Đấng Christ đã chết vì chúng ta." (sách Rô-ma chương 5 câu 8)

Khi bạn cãm thấy có tội...
"Nếu khi chúng ta xưng ra những tội lỗi của chúng ta, Ngài thành- tín và công-bình sẽ tha thứ tội cho chúng ta và làm cho chúng ta thanh-sạch từ mọi điều gian-ác." (sách Giăng nhứt chương 1 câu 9)

Khi bạn cần có sự an-toàn...
Chúa Giê-xu hứa rằng, "Ai nghe Lời Ta và tin Đấng đã sai Ta đến, thì được sự sống đời đời, và không bị phán xét; người đó sẽ vượt khỏi sự chết và đến sự sống." (sách Giăng chương 5 câu 24)

Chuyển ngữ: D. Ngô© 2002 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.