Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Những Lời Hứa Cho Những Người Cha

[ Chinese | English | Vietnamese ]

Lời của Thượng Đế được làm tràn đầy với sự khuyến khích và lời hướng dẫn cho bạn như là một người cha.

Khi bạn lo lắng.
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài-xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời; và sự bình-an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Phi-líp 4:6-7).

Khi bạn cần thêm sức mạnh.
"Ân-điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sức-mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối" (2 Cô-rinh-tô 12:9).

Khi bạn thiếu sự khôn ngoan.
"Nếu trong anh em có ai thiếu khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng-rãi không trách móc ai cả, thì kẻ ấy sẽ được ban cho" (Gia-cơ 1:5).

Khi bạn quan tâm về tương lai.
"Người mà kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ có nơi nương cậy vững-chắc, và những đứa con của người đó sẽ được một nơi ẩn-núp" (Châm-ngôn 14:26).

Khi bạn đối diện với tình trạng khó khăn về tài chánh.
"Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi chẳng thiếu-thốn gì" (Thi-thiên 23:1). "Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu-có vinh-hiển của Ngài trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Phi-líp 4:19).

Khi có những sự căng thẳng gia đình.
"Hãy ở với nhau cách nhơn-từ và đầy lòng thương-xót, tha-thứ cho nhau, như Đức Chúa Trời đã tha-thứ anh em. Những người chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu hội thánh và phó chính mình vì hội thánh. Những người cha, chớ chọc con cái mình giận dữ; thay vào đó, hãy dùng sự sửa-phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi-nấng chúng nó." (Ê-phê-sô 4:32; 5:25; 6:4).

Khi bạn bị cám dỗ.
"Những sự cám-dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành-tín; Ngài sẽ không để anh em bị cám dỗ quá sức chịu đựng của mình. Nhưng khi anh em bị cám-dỗ, Ngài sẽ đem đến cho anh em con đường giải thoát để anh em có thể chịu đựng được nó" (1 Cô-rinh-tô 10:13).

Khi bạn cần sự tha thứ.
"Nếu chúng ta xưng tội mình ra, thì Ngài là thành-tín và công-bình sẽ tha thứ cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian-ác" (1 Giăng 1:9).

Khi bạn cần điều chắc chắn.
Chúa Giê-xu hứa rằng, "Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta đến, thì được sự sống đời đời và sẽ không bị phán xét; song người đó vượt ra khỏi sự chết mà đến sự sống" (Giăng 5:24).

Chuyển ngữ: D. Ngô© 2002 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.