VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Phi-líp

Ê-phê-sô 4:1-2

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vậy, là tù nhân của Chúa, tôi nài xin anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài. 2 Phải hết sức khiêm nhường, khiêm nhu và kiên nhẫn, chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương, hăng hái giữ gìn sự hợp nhất do Thánh Linh đem lại,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn