VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 3 | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Phi-líp

Ê-phê-sô 4:1-2

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Vậy, là tù nhân của Chúa, tôi nài xin anh chị em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi của Ngài. 2 Phải hết sức khiêm nhường, khiêm nhu và kiên nhẫn, chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương, hăng hái giữ gìn sự hợp nhất do Thánh Linh đem lại,

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn