VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ga-la-ti | Ê-phê-sô 4 | Ê-phê-sô 5 | Ê-phê-sô 6 | Phi-líp

Ê-phê-sô 5:18-20

5 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

18 Đừng say rượu, vì rượu đưa đến trụy lạc, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. 19 Hãy dùng thánh thi, thánh ca, linh khúc mà đối đáp nhau, hãy hết lòng ca ngợi và chúc tụng Chúa. 20 Trong mọi việc, anh chị em hãy luôn luôn nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn