VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ru-tơ | I Sa-mu-ên 12 | I Sa-mu-ên 13 | I Sa-mu-ên 14 | II Sa-mu-ên

I Sa-mu-ên 13:15-22

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

15 Ông Sa-mu-ên đứng dậy, rời khỏi Ghinh-ganh, đi đường mình. Binh sĩ còn lại theo vua Sau-lơ đi từ Ghinh-ganh lên nhập với quân đội tại Ghi-bê-a, thuộc lãnh thổ Bên-gia-min Vua Sau-lơ kiểm quân số còn lại với mình: khoảng sáu trăm người. 16 Vua Sau-lơ với con trai là Giô-na-than, và đám quân còn lại đóng tại Ghê-ba y thuộc xứ Bên-gia-min, trong khi quân Phi-li-tin đóng tại Mích-ma. 17 Một đạo quân từ trại Phi-li-tin đi ra cướp phá, chia thành ba toán. Một toán đi về hướng Óp-ra, thuộc xứ Su-anh. 18 Toán thứ nhì đi về hướng Bết-hô-rôn, và toán thứ ba đi về hướng biên giới, trên con đường nhìn xuống trũng Linh-cẩu, về phía sa mạc. 19 Bấy giờ, trong cả xứ Y-sơ-ra-ên không tìm được một người thợ rèn, vì người Phi-li-tin tự bảo: "Phải cấm, không cho bọn Hy-bá rèn gươm hoặc giáo." 20 Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều phải xuống mướn người Phi-li-tin mài lưỡi cày, cuốc, rìu, hoặc lưỡi hái. 21 Tiền công mài lưỡi cày và lưỡi cuốc là tám gờ-ram bạc, mài chĩa ba, rìu, và gậy thúc bò là bốn gờ-ram bạc. 22 Vì thế, trong ngày giao tranh, không một người lính nào của vua Sau-lơ hoặc Giôna-than có được trong tay một cây gươm cây giáo gì cả. Chỉ vua Sau-lơ và con trai vua là Giô-na-than mới có.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn