VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế | Xuất Hành 18 | Xuất Hành 19 | Xuất Hành 20 | Lê-vi

Xuất Hành 19:5

19 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

5 Bây giờ nếu các ngươi vâng phục Ta hoàn toàn và giữ giao ước Ta thì trong tất cả các nước, các ngươi sẽ là cơ nghiệp quý giá của Ta. Mặc dù cả thế gian đều thuộc về Ta,

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn