VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng Thế | Xuất Hành 32 | Xuất Hành 33 | Xuất Hành 34 | Lê-vi

Xuất Hành 33:12-16

33 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

12 Môi-se thưa với CHÚA: "Chúa có bảo con lãnh đạo dân này, nhưng Chúa không cho con biết Chúa sẽ sai ai đi với con. Chúa cũng đã phán "Ta biết đích danh con và con làm vui lòng Chúa.’ 13 Nếu con làm Chúa vui lòng, xin dạy con đường lối Chúa để con biết Chúa và tiếp tục nhận được đặc ân của Chúa. Xin Chúa nhớ dân này là dân của Chúa." 14 CHÚA đáp: "Chính Ta sẽ đi với con và sẽ cho con được an nghỉ." 15 Môi-se thưa: "Nếu chính Chúa không đi với chúng con, xin đừng sai chúng con đi lên khỏi đây. 16 Làm sao người ta biết được rằng con và dân này được Chúa vui lòng nếu Chúa không đi với chúng con? Việc Chúa đi với chúng con sẽ phân biệt con và dân Chúa với tất ả các dân tộc khác trên mặt đất."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn