VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | II Sa-mu-ên | I Các Vua 17 | I Các Vua 18 | I Các Vua 19 | II Các Vua

I Các Vua 18:30-39

18 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

30 Bấy giờ Ê-li nói với toàn dân: "Hãy đến gần tôi." Toàn dân kéo lại gần ông. Trước hết, ông sửa lại bàn thờ của CHÚA đã bị sụp đổ. 31 Ê-li lấy mười hai phiến đá, theo số chi tộc của các con trai Gia-cốp, là người mà lời của CHÚA đã phán, "Y-sơ-ra-ên sẽ là tên ngươi." 32 Ê-li dùng các phiến đá đó xây lại một bàn thờ cho danh CHÚA. Rồi ông đào một đường mương chung quanh bàn thờ, rộng cỡ chứa được hai thúng hạt giống. 33 Kế đến ông sắp củi trên bàn thờ. Đoạn ông sả con bò ra từng mảnh, rồi chất nó trên củi. Xong ông bảo: "Hãy múc đầy bốn bình nước, rồi đem đổ trên của lễ thiêu và củi." 34 Ông bảo họ: "Hãy làm lần thứ nhì." Họ làm lần thứ nhì. Ông lại bảo họ: "Hãy làm lần thứ ba." Họ làm lần thứ ba, 35 đến nỗi nước chảy ướt đẫm xung quanh bàn thờ và đầy tràn cái mương. 36 Đến giờ dâng tế lễ buổi chiều, tiên tri Ê-li đến gần và cầu nguyện rằng: "Lạy CHÚA là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Y-sơ-ra-ên. Ngày hôm nay xin Ngài hãy cho thiên hạ biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, rằng con đây là đầy tớ Ngài, và con đã làm mọi sự nầy là do Ngài phán bảo. 37 Lạy CHÚA, xin nhậm lời con, để dân nầy biết rằng chính Ngài, Chúa ôi, là Đức Chúa Trời, và sẽ khiến lòng dân nầy quay trở lại." 38 Bấy giờ lửa của CHÚA giáng xuống, thiêu rụi của lễ thiêu, củi, đá, bụi đất, và làm khô hết nước trong mương. 39 Khi toàn dân thấy vậy, họ liền sấp mặt xuống đất và nói: "CHÚA quả thật là Đức Chúa Trời! CHÚA quả thật là Đức Chúa Trời!"

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn