VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | II Sa-mu-ên | I Các Vua 1 | I Các Vua 2 | I Các Vua 3 | II Các Vua

I Các Vua 2:1-4

2 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi ngày Đa-vít qua đời đến gần, Đa-vít khuyên dặn Sa-lô-môn, con trai của mình rằng: 2 "Cha sắp đi vào con đường mọi người trên đất phải đi qua. Vậy con hãy mạnh mẽ, hãy chứng tỏ con là một bậc trượng phu, 3 và hãy để ý kỹ những gì CHÚA là Đức Chúa Trời của con đòi hỏi nơi con. Con hãy đi trong đường lối Ngài, vâng giữ những mạng lịnh, điều răn, luật pháp và quy tắc của Ngài như đã chép trong kinh luật Môi-se, để con được thịnh vượng trong mọi việc con làm và nơi nào con đi đến, 4 hầu cho Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài đã hứa với cha rằng: "Nếu hậu tự của ngươi biết cẩn trọng sống trước mặt Ta; nếu chúng hết lòng và hết tâm hồn mà bước đi cách trung thành trước mặt Ta, thì ngươi sẽ không lo có một người kế vị ngồi trên ngôi của Y-sơ-ra-ên.’

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn