VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | I Các Vua | II Các Vua 5 | II Các Vua 6 | II Các Vua 7 | I Sử Ký

II Các Vua 6:1-7

6 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Khi ấy các tiên tri nói với Ê-li-sê: "Xin thầy xem đấy, nơi chúng con ngồi nghe thầy dạy thật là chật hẹp so với số người của chúng con. 2 Xin thầy cho chúng con xuống mé sông Giô-đanh, mỗi người đốn một cây, rồi cất tại đó một chỗ ở cho chúng ta." Ông đáp: "Thì làm như vậy đi." 3 Một người trong đám họ nói: "Xin thầy đi với các tôi tớ thầy." Ông đáp: "Ta sẽ đi." 4 Vậy ông đi với họ. Khi đến mé sông Giô-đanh, họ chặt cây xuống. 5 Nhưng có một người đang khi đốn cây thì lưỡi rìu sút khỏi cán và văng xuống nước. Người ấy kêu lên: "Thôi rồi, thầy ôi! Chiếc rìu nầy con mượn của người ta." 6 Người của Đức Chúa Trời hỏi: "Nó văng xuống chỗ nào?" Người ấy chỉ cho ông chỗ nó văng xuống. Ông chặt một nhánh cây, phóng xuống chỗ ấy, lưỡi rìu bằng sắt bèn nổi lên. 7 Ông bảo: "Hãy cầm lấy nó." Người ấy liền vói tay ra nắm lấy lưỡi rìu.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn