VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | II Các Vua | I Sử Ký 3 | I Sử Ký 4 | I Sử Ký 5 | II Sử Ký

I Sử Ký 4:10

4 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

10 Gia-bê cầu khẩn Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên rằng: "Xin Chúa ban phước cho tôi, xin Ngài mở rộng bờ cõi tôi, nguyện tay Ngài ở cùng tôi và bảo vệ tôi khỏi tai họa đau khổ." Đức Chúa Trời ban cho người điều người cầu xin.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn