VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 10 | Ma-thi-ơ 11 | Ma-thi-ơ 12 | Mác

Ma-thi-ơ 11:2-11

11 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

2 Giăng ở trong ngục nghe về các việc làm của Chúa Cứu Thế, 3 bèn sai môn đệ mình đến hỏi Ngài: "Có phải Thầy là Đấng sẽ đến hay chúng tôi phải đợi Đấng khác?" 4 Đức Giê-su đáp: "Hãy đi báo cáo cho Giăng những gì các anh nghe và thấy. 5 Người mù được thấy, kẻ què được đi, người phung được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại và kẻ nghèo được nghe truyền giảng Phúc Âm. 6 Phước cho ai không vấp phạm vì Ta." 7 Khi môn đệ Giăng ra về, Đức Giê-su bắt đầu phán với đám đông về Giăng: "Các con vào đồng hoang để xem gì? Có phải xem cây sậy bị gió lay không? 8 Thế các con đi xem gì nữa? Người mặc nhung lụa gấm vóc ư? Người mặc nhung lụa gấm vóc thường ở trong cung vua. 9 Thế các con đi xem gì nữa? Một vị tiên tri ư? Phải, Ta bảo các con, có một vị cao trọng hơn tiên tri nữa, 10 đây là lời viết về người: "Này chính Ta sai sứ giả Ta đi trước mặt con; Người sẽ dọn đường sẵn cho con.’ 11 Thật Ta bảo các con, giữa vòng những kẻ do đàn bà sinh ra không ai lớn hơn Giăng Báp-tít, nhưng người nhỏ nhất trong Nước Thiên Đàng còn lớn hơn ông ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn