VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 10 | Ma-thi-ơ 11 | Ma-thi-ơ 12 | Mác

Ma-thi-ơ 11:6

11 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

6 Phước cho ai không vấp phạm vì Ta."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn