VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 12 | Ma-thi-ơ 13 | Ma-thi-ơ 14 | Mác

Ma-thi-ơ 13:43

13 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

43 Còn người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời trong nước của Cha họ. Ai có tai, hãy lắng nghe."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn