VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 13 | Ma-thi-ơ 14 | Ma-thi-ơ 15 | Mác

Ma-thi-ơ 14:22-33

14 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

22 Đức Giê-su liền truyền cho các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong khi đó, Ngài giải tán đám đông. 23 Sau khi giải tán đám đông, Ngài lên núi một mình để cầu nguyện. Tối đến, chỉ còn một mình Ngài ở đó. 24 Lúc ấy, thuyền đã ra cách bờ khá xa và đang bị sóng đánh vì gió ngược. 25 Đến canh tư, Ngài đi trên mặt biển đến với các môn đệ. 26 Thấy người đi trên mặt biển các môn đệ sợ hãi, hốt hoảng la: "Ma kìa!" 27 Tức thì Đức Giê-su bảo: "Hãy an tâm! Chính Ta đây. Đừng sợ!" 28 Phê-rơ thưa với Ngài: "Lạy Chúa, nếu thật là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước đến cùng Ngài." 29 Chúa đáp: "Hãy đến đây." Phê-rơ liền bước ra khỏi thuyền, đi trên mặt nước đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng khi thấy gió thổi, ông sợ hãi, nên bắt đầu chìm xuống nước. Ông la lên: "Chúa ơi, cứu con!" 31 Lập tức Đức Giê-su đưa tay nắm lấy Phê-rơ, rồi bảo: "Sao ít đức tin thế! Sao con nghi ngờ?" 32 Khi họ lên thuyền, gió ngừng thổi. 33 Các môn đệ ở trên thuyền quỳ lạy Chúa và thưa: "Thầy thật là Con Đức Chúa Trời."

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn