VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 14 | Ma-thi-ơ 15 | Ma-thi-ơ 16 | Mác

Ma-thi-ơ 15:21-28

15 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

21 Đức Giê-su ra khỏi vùng đó, đi về các miền Ty-rơ và Si-đôn. 22 Một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng biên giới đến kêu xin: "Lạy Chúa, con vua Đa-vít, xin thương xót con vì con gái của con bị quỷ ám khốn khổ lắm." 23 Nhưng Ngài không đáp lại một lời nào. Các môn đệ lại gần xin Ngài: "Xin thầy bảo bà này về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta kêu van mãi." 24 Ngài trả lời: "Ta chỉ được phái đến cho những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên mà thôi." 25 Nhưng người đàn bà tiến đến quỳ xuống thưa: "Lạy Chúa, xin cứu giúp con!" 26 Nhưng Ngài đáp: "Không nên lấy bánh của con cái quăng cho chó con." 27 Người đàn bà thưa: "Lạy Chúa, đúng vậy, nhưng chó con cũng được ăn bánh vụn từ bàn chủ rớt xuống." 28 Đức Giê-su bảo người: "Này, con có đức tin lớn thật! Sự việc phải xảy ra như ý con muốn." Ngay giờ đó, con gái của người ấy được chữa lành. Chúa Hóa Bánh Ra Nhiều

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn