VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 15 | Ma-thi-ơ 16 | Ma-thi-ơ 17 | Mác

Ma-thi-ơ 16:1-4

16 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

1 Người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến xin Đức Giê-su cho họ xem một dấu lạ từ trời để thử Ngài. 2 Nhưng Ngài trả lời: "Khi chiều xuống các ông nói rằng: "Chiều ráng đỏ thì trời nắng’. 3 Vào buổi sáng sớm, các ông nói: "Sáng ráng đỏ thì trời mưa’.Các ông biết nhìn bầu trời để tiên đoán thời tiết, nhưng sao lại không biết phân biệt các dấu lạ của thời đại? 4 Thế hệ gian ác và bội nghĩa này tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không được dấu lạ nào ngoại trừ dấu lạ Giô-na." Thế rồi Ngài lìa họ mà đi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn