VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 17 | Ma-thi-ơ 18 | Ma-thi-ơ 19 | Mác

Ma-thi-ơ 18:15-35

18 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

15 "Nếu có một anh em có lỗi với con, hãy đến gặp riêng người mà khuyên bảo. Nếu người nghe lời thì con được lại anh em. 16 Nếu người không nghe, hãy đem một hai người theo với con đến gặp người, để nhờ lời của hai hay ba người chứng mà vấn đề được xác lập. 17 Nếu người vẫn không nghe họ, hãy trình với hội thánh; nếu người cũng không chịu vâng lời hội thánh, thì hãy coi người như người ngoại đạo hay kẻ thu thuế. 18 Thật, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con buộc ở dưới đất cũng sẽ buộc ở trên trời, điều gì các con mở ở dưới đất, thì sẽ mở ở trên trời. 19 Ta lại nói cùng các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất thuận ý nhau mà cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Ta ở trên trời sẽ ban cho họ. 20 Vì ở đâu có hai hay ba người nhân danh Ta họp nhau lại, Ta sẽ ở giữa họ." 21 Lúc ấy, Phê-rơ đến hỏi Đức Giê-su: "Thưa Thầy, nếu anh em con phạm tội cùng con, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Đến bảy lần chăng?" 22 Đức Giê-su đáp: "Ta bảo cho con rõ, không phải đến bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy. 23 Vì thế, Nước Thiên Đàng ví như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. 24 Khi bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. 25 Vì người không có gì trả nợ, vua ra lệnh bán hắn cùng vợ con và tất cả tài sản để trả nợ. 26 Người đầy tớ quỳ xuống van lạy: "Xin ngài hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết’. 27 Vua động lòng thương xót, thả người đầy tớ ấy ra và tha hết nợ. 28 Người đầy tớ ấy đi ra thấy một người đầy tớ khác mắc nợ mình một trăm đồng đê-na-ri, liền bắt lấy, nắm cổ đòi: "Hãy trả nợ đây!’ 29 Người đầy tớ kia quỳ xuống năn nỉ: "Xin anh hoãn lại cho tôi, tôi sẽ trả hết.’ 30 Nhưng người đầy tớ ấy không chịu, bắt anh đầy tớ kia bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. 31 Thấy thế, những đầy tớ khác rất buồn, họ đi báo cáo lại với vua mọi sự. 32 Vua gọi người đầy tớ ấy vào và phán: "Này đứa đầy tớ độc ác, vì ngươi van xin nên Ta đã tha hết nợ cho ngươi, 33 tại sao ngươi không thương xót đồng bạn như ta đã thương xót ngươi?’ 34 Vua nổi giận, giao cho cai ngục tống giam người đầy tớ ấy cho đến khi trả hết nợ. 35 Cũng vậy, Cha Ta ở trên trời sẽ đối xử với các con như thế, nếu các con không có lòng tha thứ anh em mình."

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn