VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ma-la-chi | Ma-thi-ơ 6 | Ma-thi-ơ 7 | Ma-thi-ơ 8 | Mác

Ma-thi-ơ 7:21-23

7 BẢN DỊCH | TÀI LIỆU

21 "Không phải hễ ai nói với Ta: "Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều sẽ vào Nước Thiên Đàng đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. 22 Vào ngày ấy, nhiều người sẽ nói với Ta rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ.’ 23 Nhưng Ta sẽ phán cùng họ rằng: "Ta không biết các người, hỡi những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi Ta!’

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn